Rovviltnemnda region 6

Ved behandlingen av St.meld. nr. 15 (2003-2004) "Rovvilt i norsk natur" vedtok Stortinget å opprette åtte regionale rovviltnemnder. Region 6 Midt-Norge består av fylkene Møre og Romsdal, samt Trøndelag.

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge består av medlemmer fra fylkene Trøndelag (3) og Møre og Romsdal (1), samt to representanter fra Sametinget. Rovviltnemndene oppnevnes av Klima- og miljødepartementet etter forslag fra Fylkestingene. Fra og med høsten 2010 fikk Sametinget en ekstra representant, slik at i region seks skal to av seks medlemmer være oppnevnt av Sametinget.

Statsforvalteren i Trøndelag er sekretariat for nemnda. I forbindelse med sekretariatsrollen samarbeider Statsforvalteren i Trøndelag tett med Statsforvalteren i Møre og Romsdal, samt Mattilsynet i regionen. Det er opprettet en egen sekretariatsgruppe bestående av representanter fra klima- og miljøavdelingen, landbruksavdelingen og reindriftsavdelingen (Statsforvalteren i Trøndelag) og miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Møre og Romsdal, der Mattilsynet er observatør.

Rovviltnemndene skal som en av sine hovedoppgaver utarbeide en forvaltningsplan for å nå fastsatte bestandsmål samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. Forvaltningsplanen bygger på de nasjonale målsettinger for de enkelte rovviltarter i regionen. Forvaltningsplanen inneholder konkrete retningslinjer for den geografiske arealdifferensieringen for regionen, og er nemndas grunnlag til å vurdere bruk av blant annet forebyggende og konfliktdempende tiltak. Rovviltsregion 6 har bestandsmål på 12 årlige ynglinger av gaupe (familiegrupper), ti årlige ynglinger av jerv og tre av bjørn. For jerv og gaupe ligger region 6 godt over bestandsmålet, mens bestandsmålet for bjørn ennå ikke er nådd. Miljødirektoratet uttalte seg om forslaget til forvaltningsplan den 29. januar 2018, og direktoratets uttalelse finner dere her. Her finnes gjeldende forvaltningsplan.

Andre oppgaver som nemnda har er fastsettelse av kvoter for lisensfelling av jerv og eventuelt ulv, kvotejakt på gaupe, samt betingede skadefellingstillatelser på gaupe, jerv og ulv. Med bakgrunn i at bestandsmålet for bjørn ennå ikke er nådd, ligger myndigheten for å fastsette kvoter for lisensfelling og betingede skadefellingskvoter på bjørn fortsatt hos Miljødirektoratet
 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.05.2022

Møte i rovviltnemnda 23. mai 2022

Rovviltnemnda i region 6 avholder neste møte den 23. mai 2022. 

Møte avholdes på Scandic Solsiden i Trondheim. Tidspunkt: kl 12.15 – 15.30. Lunsj kl 11.30.


Publisert 03.05.2022

Anskaffelse av utredning: "Bruk av drone som forebyggende tiltak i beitenæringen i rovviltregion 6

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge ønsker å skaffe til veie ny kunnskap om bruk av drone som forebyggende tiltak i beitenæringen, og har sendt ut konkurransegrunnlag på prosjekt "Bruk av drone som forebyggende tiltak i beitenæringen i rovviltregion 6"


Publisert 15.03.2022

Møte i Rovviltnemnda region 6 den 17. mars 2022

Rovviltnemnda i region 6 avholder møte den 17. mars 2022, på Scandic Nideleven i Trondheim. Tidspunkt 11.00 - 15.30.


Publisert 16.03.2021

Møte i rovviltnemnda 21. mai 2021

Møtet i rovviltnemnda for region 6 avholdes digitalt via Teams 21. mai 2021 kl 08:30 - 10:00


Publisert 08.03.2021

Møte i rovviltnemnda 11.03.2021

Møtet i rovviltnemnda den 11. mars 2021 kl 12:30- 13:00 avholdes digitalt via Teams.

 

 


Publisert 04.06.2020

Ny leder av Rovviltnemda

Kari Anita Furunes er valgt til ny leder av Rovviltnemnda for region 6 – Midt Norge.


Publisert 02.03.2020

Telefonmøte i rovviltnemnda 6. mars 2020

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har telefonmøte fra kl. 09:00 fredag den 6. mars 2020.


Publisert 26.11.2019

Telefonmøte i rovviltnemnda 28. november 2019

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge avholder telefonmøte torsdag den 28. november 2019 fra kl. 09:00


Publisert 14.11.2019

Prosjekt om arealbruk bjørn i region 6 Midt Norge

Rovviltnemnda i region 6 har sendt ut en konkurransegrunnlag på prosjekt om arealbruk for bjørn i Midt Norge. 


Publisert 10.09.2019

Åpner for lisensfelling av inntil 17 jerv i Trøndelag

Rovviltnemnda har åpnet for lisensfelling av inntil 17 jerv i Trøndelag fra jaktstart 10. september. Jegerne plikter å varsle Fylkesmannen om alle skudd som løsnes mot jerv.


Kontaktpersoner

Rovviltnemnda i region 6 består av:

  • Kari Anita Furunes (leder) - Trøndelag
  • Mattias Jåma (nestleder) - Sametinget
  • Elise Holtan Pavall Årbogen - Sametinget
  • Kristin Marie Sørheim - Møre og Romsdal
  • Per Olav Hopsø - Trøndelag
  • Pål Sæther Eiden -Trøndelag

Sekretariat: Statsforvalteren i Trøndelag

 

Se rovviltportalen og rovdata for mer informasjon om rovdyrforvaltningen i Norge.

MØTEREFERATER