Revidering av forvaltningsplan

Rovviltnemnda i region 6 sender herved ut melding om oppstart av arbeidet med revideringen av gjeldende forvaltningsplan for store rovdyr i region 6 Midt-Norge. Frist for å komme med innspill er satt til 1. mars 2023.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.11.2022

Forvaltningsplan for rovdyr i region 6 ble første gang vedtatt i november 2006. Revideringen av forvaltningsplanen skal ta utgangspunkt i gjeldende plan som ble godkjent av rovviltnemnda den 22. mars 2018. Gjeldende forvaltningsplan kan lastes ned her.

Forvaltningsplanen skal være i samsvar med nasjonalt vedtatt rovviltpolitikk. Rovviltnemndenes ansvar og arbeidsoppgaver er hjemlet i Forskrift om forvaltning av rovvilt av 18. mars 2005. I henhold til § 6 i forskriften skal rovviltnemnda utarbeide en forvaltningsplan som skal legge til rette for at bestandene av rovvilt ligger på det regionale bestandsmålet, samtidig som en sikrer forutsigbarhet for berørte parter, herunder landbruk, reindrift og utmarksbaserte næringer. Rovviltnemnda skal i forvaltningsplanen legge vekt på en langsiktig geografisk differensiering som innebærer et best mulig skille mellom beitedyr og faste forekomster av rovvilt basert på en avveining av de kryssende hensyn som skal ivaretas. Rovviltforskriften med dens kommentarer finner dere her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-03-18-242?q=rovviltforskriften

Med bakgrunn i nemndenes nedfelte ansvar og arbeidsoppgaver har gjeldende forvaltnings-plan en tredelt målsetting om at den skal bidra til:

  • Sikring av rovviltartenes overlevelse gjennom oppfylling av Stortingets bestandsmål
  • Sikre næringsdrift gjennom målrettede virkemidler, herunder redusere tap forvoldt av fredet rovdyr og sikre aktivt bruk av utmarksbeite for å ivareta den todelte målsettingen
  • Senke konfliktnivået og øke forutsigbarheten

Etter at gjeldende forvaltningsplan ble godkjent påpekte Klima- og miljødepartementet (KLD) i brev 26. april 2018 klare mangler i forvaltningsplanen, og ser det som nødvendig at rovviltnemnda gjør endringer i denne. KLD ber rovviltnemnda om å gjennomgå forvaltningsplanen på nytt, og i denne prosessen utbedre følgende punkter:

  • Rovviltnemnda skal se på muligheten for en tydeligere soneforvaltning, med større overlapp av områder prioritert til store rovdyr.
  • Forvaltningsplanens avgrensning av forvaltningsområde for bjørn må ha en størrelse som er egnet til å ivareta en stabil bjørnebestand på nivå med forvaltningsmålet for regionen.
  • Forvaltningsområdene for jerv må bringes i tråd med departementets oppdrag om en bedre arrondering av forvaltningsområdene for jerv i Sør-Norge, og bør ikke medføre at en større del av bestandsmålet oppnås i områder med samisk tamreindrift.

KLD ba rovviltnemnda om å opprette en dialog med Miljødirektoratet, slik av forvaltningsplanen på best mulig måte kan endres i tråd med føringene.

Under møte mellom Miljødirektoratet og rovviltnemnda den 25. september 2018 ble rovviltnemnda og Miljødirektoratet enige om at følgende kunnskapsinnhenting bør gjennomføres og hensyntas før neste planrullering:

  • Nødvendig arealkrav for å oppnå bestandsmålet på bjørn bør estimeres. Dette for å kunne vurdere om dagens forvaltningsområde har tilstrekkelig størrelse av egnet habitat. Tilsvarende rapport er utarbeidet for rovviltregion Nordland.

NINA Rapport 1952 konkluderer med at forvaltningsområdet er stort nok, men at egnet habitat er adskilt av geografisk av fjellområdene til et østlig område inn mot Sverige og et vestlig område. Egnet habitat utenfor forvaltningsområdet både i Sverige og vest for E6 skaper utfordringer med at det er veldig få binner som kun befinner seg innenfor forvaltningsområdet.

  • Når det gjelder forvaltningsområdene for jerv, viser partene til det samordningsoppdraget for den sørvestnorske jervebestanden som er gitt til rovviltregion 3. Vi er kjent med at nemnda i region 3 tar sikte på å besvare oppdraget med brev til KLD i høst. I forbindelse med dette oppdraget er det utarbeidet et kunnskapsgrunnlag, inkludert et GIS-basert planleggingsverktøy for en arealdifferensiert jerveforvaltning i Sør-Norge. Modellen vil være et viktig verktøy i arbeidet med arealdifferensiert forvaltning framover. Det er viktig at jerveområdene har en arrondering som er koordinert med øvrige regioner knyttet til den sørvestnorske delbestanden.

NINA Rapport 1538 beskriver dette GIS-baserte planleggingsverktøyet for en arealdifferensiert jerveforvaltning i Sør-Norge.

Revideringen gjelder hele forvaltningsplanen. Imidlertid ble spørsmålet om eventuelt å etablere forvaltningsområde for bjørn utenfor gamle Nord-Trøndelag utredet av NINA (NINA-rapport 1123) ved en tidligere revidering av forvaltningsplanen. NINA konkluderte med at det ikke er hensiktsmessig å etablere forvaltningsområde for bjørn utenfor daværende Nord-Trøndelag, noe forrige rovviltnemnd tok til følge.

Med bakgrunn i at NINA Rapport 1952 konkluderte med at forvaltningsområdet er stort nok, er rovviltnemnda i utgangspunktet enig med tidligere nemnds vurdering, og signaliserer allerede nå at det skal være tungtveiende grunner til å endre avgrensningen av dagens forvaltningsområde for bjørn.

NINA-Rapport 1952 sier at svensk forvaltning av bjørn i grenseområdene inn mot Norge og rovviltsregion 6 har stor betydning for mulighetene til å oppnå det regionale bestandsmålet for bjørn i region 6. Fellinger av binner i Sverige med tilhold i Norge er sannsynligvis den viktigste årsaken til at man ikke har hatt en økning av bjørnebestanden i Trøndelag (region 6). NINA-Rapport 1952 sier videre at avskytingen i Sverige sannsynligvis vil fortsette å påvirke den fremtidige bestands-utviklingen i forvaltningsområdet. En oppnåelse av bestandsmålet på 3 årlige ynglinger vil dermed sannsynligvis være mer avhengig av en økning i antallet binner i de vestre delene av forvaltnings-området sammenlignet med områdene på grensen mot Sverige. Rovviltnemnda vil ta initiativ til et møte med Länsstyrelsen i Jämtland for å diskutere forvaltning av bjørn i grenseområdene.

For forutsigbarheten sin del bør avgrensningene av forvaltningsområdene for gaupe og jerv i all hovedsak følge dagens avgrensninger, men justeringer av grensene kan skje som følge av innspill og høringsuttalelser. Eventuelle endringer bør ikke medføre at enn større andel av bestandsmålet for de to artene må oppnås i områder med sørsamisk tamreindrift enn hva som er tilfellet i gjeldende forvaltningsplan. For å sikre den sørvestlige jervebestanden legger rovviltnemnda til grunn at det i utgangspunktet skal være fylkesvise bestandsmål for jerv.

Følgende fremdriftsplan er lagt:

2022

  1. oktober: Vedtak om oppstart av revidering av forvaltningsplan

November:                         Kunngjøring av oppstart med varsling av berørte offentlige myndigheter, lag, organisasjoner, institusjoner og andre interesserte.

Nov. – feb. 2023:              Innspillsperiode med fylkesvise innspillsmøter der kommuner, organisasjoner m.fl. inviteres. Tematiske innspillsmøter vurderes etter behov. Eget møte med tilgrensende rovviltnemnder (region 3 Oppland, region 5 Hedmark og region 7 Nordland)

2023

  1. mars: Frist for skriftlige innspill

Mars:                                    Møte i rovviltnemnda med gjennomgang av innspillene

Mars – mai:                         Sekretariatet utarbeider planforslag

April:                                     Arbeidsmøte mellom rovviltnemnda og sekretariatsgruppen

Møte i mai:                         Vedtak om at planforslaget legges ut på offentlig høring med høringsfrist 1. september 2023.

Juni:                                      Fylkesvise høringsmøter

September – oktober:   Vurdering av uttalelsene og innspillene. Arbeidsmøte mellom rovviltnemnda og sekretariatsgruppen i denne perioden.

Møte i oktober:                Vedtak om forvaltningsplan. Forvaltningsplanen oversendes Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet til faglig uttalelse.

Møte i desember:           Rovviltnemnda fatter vedtak om godkjenning av forvaltningsplanen.

Rovviltnemnda vil til enhver tid vurdere behovet for å revidere fremdriftsplanen.

Alle som ønsker det, kan komme med skriftlige innspill til oppstartsmeldingen.

Innspill sendes til:

Rovviltnemnda i region 6

c/o Statsforvalteren i Trøndelag

Postboks 2600

7734      Steinkjer

Eller på e-post til: sftlpost@statsforvalteren.no

Merk: saksnummer 2022/11128

Frist for å komme med innspill er satt til 1. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.