Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 23.10.2014

Erstatning for husdyr tapt til freda rovvilt

Når gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, har dyreeigaren ein lovfesta rett til full erstatning.  Fristen for å søke rovvilterstatning er 1. november.


Publisert 10.10.2014

Avslår klage på vedtak om felling av skadegjerande jerv

Fylkesmannen opprettheld vedtak om avslag på skadefelling av jerv i Sunndal. Saka går no til Miljødirektoratet som fattar endeleg vedtak i saka.


Publisert 26.09.2014

Lisensfelling av jerv sesongen 2014/2015

Lisensjakta på jerv startar førstkomande onsdag. Rovviltnemnda region 6 har vedteke ei kvote på fem jervar i den delen av Møre og Romsdal der det ikkje er mål om å ha ynglande jerv. Lisensjaktperioden varer frå 10.09.2014 til 15.02.2015.


Publisert 31.01.2014

Gaupejakt 2014

Etter klageavgjerd i Klima- og Miljødepartementet blir det ikkje opna opp for gaupejakt i kvotejaktområdet i Møre og Romsdal i 2014. Elles i fylket er det ordinær jakt på gaupe. Jakttida er 1. februar – 31. mars


Publisert 11.10.2013

Elektronisk søknad om rovvilterstatning

Søknadsfristen for å få erstatta husdyr tapt til rovvilt er 1.november. Frå 2013 må søknaden sendast elektronisk via Elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratet si heimeside.


Publisert 02.10.2013

Lisensfelling av ulv 2013-2014

Rovviltnemnda har opna opp for lisensfelling av ulv i kommunane Rindal, Surnadal, Sunndal, Nesset, Rauma og Norddal i vårt fylke samt i heile Sør-Trøndelag fylke. Samla kvote er på 2 ulvar, og fellingsperioden startar 1. oktober.


Publisert 09.09.2013

Lisensfelling av jerv sesongen 2013/2014

Rovviltnemnda har ikkje opna opp for lisensfelling i det området der det er mål om å ha ynglande jerv i vårt fylke. Dei har vedteke ei kvote på 6 - seks - jervar i den delen av Møre og Romsdal der det ikkje er mål om å ha ynglande jerv. Det vil i grove trekk seie i heile fylket med unnatak av Snøhettaområdet og Reinheimen.


Publisert 06.09.2013

Lisensfelling av bjørn 2013

Miljødirektoratet har opna opp for lisensfelling av 4 bjørnar utanfor det vedtekne yngleområdet i region 6. Forutan Møre og Romsdal består region 6 av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Det vedtekne yngleområdet for bjørn ligg aust i Nord-Trøndelag fylke.


Publisert 28.02.2013

Lisensfelling av ulv er starta opp att


Publisert 28.02.2013

Lisensfelling av jerv