Rovvilt

Oppdatert 03.01.2023

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.10.2016

Rovvilterstatning for sau 2016

Fristen for å søke om erstatning for rovviltskader på husdyr i beitesesongen 2016 går ut 1. november.


Publisert 05.10.2016

Endring av fellingsområde for ulv

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har i dag 5. oktober vedteke å utvide lisensfellingsområdet til å gjelde heile region 6 Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal). Lisenskvoten på 2 ulvar er ikkje endra.


Publisert 29.09.2016

Lisensfelling av ulv i Møre og Romsdal 2016/2017

Etter vedtak i rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge kan det fellast 2 ulvar i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i vinter. Lisensfellinga av ulv startar laurdag 1. oktober.


Publisert 09.09.2016

Lisensjakt på jerv 2016/2017

Det kan fellast fire jervar i Møre og Romsdal under lisensjakta som startar laurdag 10. september.


Publisert 05.08.2016

Kvote for lisensfelling av bjørn i 2016

Miljødirektoratet har opna for felling av 2 bjørnar i Midt-Norge under lisensjakta hausten 2016.  Fellingsområdet dekkjer heile Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, samt delar av Nord-Trøndelag.


Publisert 01.07.2016

Oppstart av revidering av forvaltningsplan for store rovdyr

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge melder oppstart av  arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for store rovdyr.


Publisert 09.06.2016

Jerveaktivitet våren 2016

Statens naturoppsyn har registrert to ynglingar av jerv i Møre og Romsdal hittil i år.


Publisert 01.04.2016

Rekordmange gauper felt i Møre og Romsdal

Det blei felt 6 gauper i Møre og Romsdal under årets gaupejakt.  Flest gauper vart felt i Nesset kommune.


Publisert 21.01.2016

Kvote for gaupejakta 2016

Når gaupejakta startar 1. februar, kan det fellast to gauper på Nordmøre. I resten av fylket er det kvotefri jakt.


Publisert 16.10.2015

Opent for søknad om rovvilterstatning

Når freda rovvilt er årsak til tap av husdyr, har dyreeigaren ein lovfesta rett til full erstatning. No kan du sende inn søknad om rovviltskadeerstatning. Elektronisk søknadssenter er opna, og fristen er 1. november.