Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.07.2016

Oppstart av revidering av forvaltningsplan for store rovdyr

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge melder oppstart av  arbeidet med revidering av forvaltningsplanen for store rovdyr.


Publisert 09.06.2016

Jerveaktivitet våren 2016

Statens naturoppsyn har registrert to ynglingar av jerv i Møre og Romsdal hittil i år.


Publisert 01.04.2016

Rekordmange gauper felt i Møre og Romsdal

Det blei felt 6 gauper i Møre og Romsdal under årets gaupejakt.  Flest gauper vart felt i Nesset kommune.


Publisert 21.01.2016

Kvote for gaupejakta 2016

Når gaupejakta startar 1. februar, kan det fellast to gauper på Nordmøre. I resten av fylket er det kvotefri jakt.


Publisert 16.10.2015

Opent for søknad om rovvilterstatning

Når freda rovvilt er årsak til tap av husdyr, har dyreeigaren ein lovfesta rett til full erstatning. No kan du sende inn søknad om rovviltskadeerstatning. Elektronisk søknadssenter er opna, og fristen er 1. november.


Publisert 12.10.2015

Lisensjakt på ulv i Møre og Romsdal 2015/2016

Rovviltnemnda i region 6 har opna for lisensfelling ulv i Møre og Romsdal vinteren 2015/2016. Kvoten på 2 ulvar er felles for Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Lisensjakta startar 1. oktober 2015 og varer til 31. mars 2016.


Publisert 04.09.2015

Det kan fellast fire jervar i Møre og Romsdal under lisensjakta

Når lisensjakta på jerv startar 10. september, kan det fellast fire jervar i Møre og Romsdal. Dette er klart etter at Klima- og miljødepartementet har stadfesta rovviltnemnda i region 6 sitt kvotevedtak frå 19. mai. Kvotevedtaket gjeld for den delen av Møre og Romsdal der det ikkje er mål om å ha ynglande jerv.


Publisert 01.09.2015

Miljødirektoratet har opna for lisensfelling av inntil to bjørnar i delar av region 6

Miljødirektoratet har i vedtak av 19. august 2015 opna for lisensfelling av inntil to bjørnar i delar av rovviltregion 6 Midt-Norge. Fellingsområdet dekker heile Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, samt delar av Nord-Trøndelag.

 

 

 


Publisert 12.02.2015

Lisensjakt på ulv i Møre og Romsdal 2014/2015

Rovviltnemnda for region 6 har i vedtak 26. juni 2014 opna for lisensfelling av 2 ulvar i heile Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Lisensfellingsperioden er 1. oktober 2014 til 31. mars 2015.


Publisert 30.01.2015

Gaupejakt 2015

Gaupejakta startar søndag 1. februar. Klima- og miljødepartementet har gjort vedtak i klagene på kvotejakt på gaupe i region 6. Klagene er delvis tatt til følge og rovviltnemnda har no fatta nytt vedtak der kvoten er fordelt.