Rovvilt

Oppdatert 03.01.2022

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 28.08.2017

Lisensfelling av jerv, ulv og brunbjørn 2017/2018

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har fastsatt kvoter for årets lisensfelling av jerv og ulv. I Møre og Romsdal kan det fellast fire jervar når lisensjakta startar 10. september.


Publisert 22.06.2017

Forvaltningsplan for store rovdyr på høyring

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har lagt revidert forvaltningsplan for rovvilt ut til offentleg ettersyn.


Publisert 01.02.2017

Ustabilitet på kvotetelefonen for gaupe

Det er diverre oppstått problem med kvotetelefonen som skal serve gaupejakta i Møre og Romsdal. Telefonsvararen kan difor vere ustabil i ein periode framover. 

 


Publisert 30.01.2017

Kvote for gaupejakta 2017

Det kan fellast to gauper på Nordmøre når gaupejakta startar 1. februar. I resten av fylket er det kvotefri jakt.


Publisert 26.10.2016

Opnar for lisensfelling av jerv i jervesona

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge vedtok i møte i Molde 25. oktober endringar knytt til lisensfellinga av jerv 2016/2017.


Publisert 21.10.2016

Rovvilterstatning for sau 2016

Fristen for å søke om erstatning for rovviltskader på husdyr i beitesesongen 2016 går ut 1. november.


Publisert 05.10.2016

Endring av fellingsområde for ulv

Rovviltnemnda i region 6 Midt-Norge har i dag 5. oktober vedteke å utvide lisensfellingsområdet til å gjelde heile region 6 Midt-Norge (Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal). Lisenskvoten på 2 ulvar er ikkje endra.


Publisert 29.09.2016

Lisensfelling av ulv i Møre og Romsdal 2016/2017

Etter vedtak i rovviltnemnda for region 6 Midt-Norge kan det fellast 2 ulvar i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i vinter. Lisensfellinga av ulv startar laurdag 1. oktober.


Publisert 09.09.2016

Lisensjakt på jerv 2016/2017

Det kan fellast fire jervar i Møre og Romsdal under lisensjakta som startar laurdag 10. september.


Publisert 05.08.2016

Kvote for lisensfelling av bjørn i 2016

Miljødirektoratet har opna for felling av 2 bjørnar i Midt-Norge under lisensjakta hausten 2016.  Fellingsområdet dekkjer heile Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, samt delar av Nord-Trøndelag.