Regionale miljøtilskot (RMP)

Beilete av sau på beite, i Fjord kommune.
Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal/Ragnhild Naug Aas.
Oppdatert 27.06.2024

Miljøvirkemidla i regionale miljøtilskot i jordbruket skal møte viktige miljøutfordringar i fylka med lokalt tilpassa virkemidlar. Sida er under kontinuerleg oppdatering for gjeldande søknadsomgang 2024. 

Fastsetting og forvaltning av regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal blir fastsett av Statforvaltaren i Møre og Romsdal i samråd med næringsorganisasjonane, og innanfor rammene gitt i det nasjonale miljøprogrammet. Gjeldande program er for perioden 2023 - 2026. 

Alle føretak som har rett til produksjonstilskot, kan også søkje om regionale miljøtilskot. Kommunen tek i mot, behandlar og avgjer søknader om tilskot, og svarar på spørsmål om konkrete saker.

Søknadsfristar 2024

Søknadsportalen opnar 15. september. Søknadsfristen er 15.oktober, men det er no opna for å levere fram til og med 29. oktober, utan å få trekk for levering etter fristen.

For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15. november. Utbetaling skjer i mars påfølgjande år.

I høgre margen finn du meir informasjon om aktuell søknadsomgang 2024.

 


Publisert 14.05.2024

Tilskot til vern av trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Har du trua fugleartar hekkande i enga? Du kan gjere avtale med Statsforvaltaren om å utsette slåtten der det er påvist hekking av åkerrikse, vipe, storspove eller grashoppesangar. Du kan søke om tilskot til dette gjennom regionalt miljøprogram. 


Publisert 24.10.2023

Utvida søknadsfrist til 29. oktober for Regionalt miljøtilskot i jordbruket (RMP)

Søknadsfristen er 15.oktober, men det er no opna for å levere fram til og med 29. oktober, utan å få trekk for levering etter fristen.


Publisert 04.07.2023

Klimarådgiving i jordbruket

I vårt RMP (regionale miljøprogram) har vi eit tiltak som heiter tilskot til klimarådgiving.


Publisert 04.08.2022

Utsett frist for spreiing av husdyrgjødsel til 17. august

Svært mykje regn i sommar gjer at fristen for spreiing av husdyrgjødsel i Regionalt miljøprogram (RMP) vert utsett til 17. august.


Publisert 05.04.2022

Rapport for RMP 2021

Det regionale miljøprogrammet skal bidra til å ta vare på jordbrukets kulturlandskap, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø, samt redusere avrenning til vatn og utslepp til luft. 


Publisert 17.09.2021

Søk om regionalt miljøskot for 2021

No er det opna for å søkje om regionalt miljøtilskot (RMP) for 2021. Søknadsfristen er 15.oktober. 


Publisert 09.07.2021

Nytt tiltak i RMP: Klimarådgjeving

Frå i år blir klimarådgjeving tatt inn som nytt tiltak i regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP). Dette er ei konkret føring frå jordbruksavtalen.


Publisert 30.04.2021

Utbetaling av regionale miljøtilskot for 2020

I mars ble det betalt ut regionalt miljøtilskot for 2020. I alt ble det betalt ut 22,3 millionar kroner til 1052 føretak.


Publisert 07.06.2019

Vern om trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Straks startar slåtten, og kanskje har du trua fugleartar hekkande i enga. Sjå etter fuglar som hekkar i jordbrukslandskapet, i enga. Fleire av desse fugleartane er i tilbakegang. Dette gjeld m.a. åkerrikse, storspove og vipe - du kan bidra til å redde dei.


Publisert 04.07.2018

Regionale miljøtilskot 2018

Regionalt miljøprogram (RMP) for 2018 blir i grove trekk likt som i 2017. Planperioden for miljøprogrammet 2013-2016 har blitt forlenga med to år i påvente av ein større nasjonal revisjon av programmet og samordning med bygdeutviklingsprogrammet.