Regionale miljøtilskot (RMP)

Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal/Ragnhild Naug Aas.

Miljøvirkemidla i regionale miljøtilskot i jordbruket skal møte viktige miljøutfordringar i fylka med lokalt tilpassa virkemidlar. Sida er under kontinuerleg oppdatering for gjeldande søknadsomgang 2021. 

Fastsetting og forvaltning av regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram for Møre og Romsdal blir fastsett av Statforvaltaren i Møre og Romsdal i samråd med næringsorganisasjonane, og innanfor rammene gitt i det nasjonale miljøprogrammet. Gjeldande program er for perioden 2019- 2022. 

Alle føretak som har rett til produksjonstilskot, kan også søkje om regionale miljøtilskot. Kommunen tek i mot, behandlar og avgjer søknader om tilskot, og svarar på spørsmål om konkrete saker.

Søknadsfristar 2021

Søknadsportalen opnar 15. september og søknadsfristen er 15. oktober. For beitelag gjeld eigen søknadsfrist; 15. november. Utbetaling skjer i mars påfølgjande år.

I høgre margen finn du meir informasjon om aktuell søknadsomgang 2021.

 


Publisert 17.09.2021

Søk om regionalt miljøskot for 2021

No er det opna for å søkje om regionalt miljøtilskot (RMP) for 2021. Søknadsfristen er 15.oktober. 


Publisert 09.07.2021

Nytt tiltak i RMP: Klimarådgjeving

Frå i år blir klimarådgjeving tatt inn som nytt tiltak i regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP). Dette er ei konkret føring frå jordbruksavtalen.


Publisert 30.04.2021

Utbetaling av regionale miljøtilskot for 2020

I mars ble det betalt ut regionalt miljøtilskot for 2020. I alt ble det betalt ut 22,3 millionar kroner til 1052 føretak.


Publisert 26.05.2020

Informasjon om regionalt miljøprogram (RMP) 2020

Det er blitt vår og sommaren nærmar seg. Det er tid for å planlegge og gjennomføre dei tiltak som det kan bli gitt tilskot til gjennom regionalt miljøprogram (RMP).


Publisert 18.05.2020

Utbetaling av regionale miljøtilskot for 2019

I mars 2020 vart det betalt ut ca. 21,5 mill. kroner i regionale miljøtilskot (RMP) til bønder i Møre og Romsdal. Dette gjaldt søknadsomgangen 2019.


Publisert 19.09.2019

Regionalt miljøprogram 2019

Det er snart tid for å søke om regionalt miljøtilskot (RMP). Søknadsfrist 15. oktober.


Publisert 07.06.2019

Vern om trua fugleartar i jordbrukslandskapet

Straks startar slåtten, og kanskje har du trua fugleartar hekkande i enga. Sjå etter fuglar som hekkar i jordbrukslandskapet, i enga. Fleire av desse fugleartane er i tilbakegang. Dette gjeld m.a. åkerrikse, storspove og vipe - du kan bidra til å redde dei.


Publisert 23.05.2019

Revidert regionalt miljøprogram 2019-2022

Revidert regionalt miljøprogram er revidert, og skal gjelde for perioden 2019 – 2022. Programmet vidarefører i stor grad tidlegare miljøtiltak, men inneheld også viktige endringar.


Publisert 04.07.2018

Regionale miljøtilskot 2018

Regionalt miljøprogram (RMP) for 2018 blir i grove trekk likt som i 2017. Planperioden for miljøprogrammet 2013-2016 har blitt forlenga med to år i påvente av ein større nasjonal revisjon av programmet og samordning med bygdeutviklingsprogrammet.


Publisert 31.05.2017

Tidleg slått farleg for fugleartar

Dersom åkerrikse, vipe eller storspove hekkar i jordbrukslandskapet der du bur, bør du kontakte bonden og kommunen eller fylkesmannen. Viss slåtten blir utsett, bidreg det til å ta vare på artar, som er i tilbakegang, og bonden kan få tilskot for det.