Oversikt over tilskudds- og erstatningsordninger

Under finner du en oversikt med kort beskrivelse av de forskjellige ordningene, målgrupper og søknadsfrister, med lenker til steder hvor du kan finne mer informasjon og relevante søknadsskjemaer. Der ikke annet er opplyst skal søknaden leveres til kommunen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Til de fleste tilskuddsordningene er det knyttet ulike grunnkrav/vilkår. Eksempelvis er det for flere ordninger et vilkår at foretaket som søker tilskudd må være registrert i Enhetsregisteret og at miljøkrav oppfylles. For produksjonstilskudd er det i tillegg et krav at det drives vanlig jordbruksproduksjon (dvs. at en må ha en leveranse av produkter som samsvarer med normal driftsmåte for det antallet dyr eller dekar det søkes tilskudd for).

Ordning

Beskrivelse

Målgruppe

Frister og lenker (Obs! klikk på venstre del av lenken)

BYGDEUTVIKLINGSMIDLER

 

 

 

Utrednings- og tilretteleggingstiltak
(UT-midler)

Midler til utredning/tilrettelegging (fellesprosjekt) med tanke på lønnsom næringsutvikling i tilknytning til landbruket (forvaltes av Innlandet fylkeskommune)

Grupper av bønder og organisasjoner som representerer bøndene

Ingen frist. 

 

Bedriftsrettede IBU-midler

Midler til investering i tradisjonelt landbruk, bygdenæringer og til etablering av ny virksomhet (forvaltes av Innovasjon Norge Innlandet)  

Foretak som driver jordbruksvirksomhet

Ulike frister, se hjemmesiden til Innovasjon Norge

TILSKUDD SKOGBRUK

 

 

 

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 

Skogkultur, vegbygging, miljøtiltak i skog, drift med taubane, hest oa., samt andre tiltak i skogbruket. Investeringstiltak omfattes også av skogfond med skattefordel

Skogeier, for andre tiltak kan det også være prosjekteier

Ulike frister for følgende ordninger:

Tilskudd til veg, taubane, hest

Miljøtiltak i skog

Tilskudd til skogkultur

Skogfondsordningen

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Midler til skogeiere som utarbeider skogbruksplan på sin eiendom. Det er krav om at det også skal være med miljøregistreringer. 

Skogeiere med eldre skogbruksplan. Skogeier. Organiseres primært som område- eller fellestakst.  

Ingen

Mer  om skogbruksplanlegging

TILSKUDD JORDBRUK

 

 

 

Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ferie og fritid

Tilskudd til foretak som driver jord- og/eller husdyrbruk, tilskudd til økologisk landbruk og tilskudd til avløsning for foretak som driver husdyrhold.

Foretak som driver jordbruksvirksomhet

15. mai og 15. okt  

Klikk her for mer informasjon om; 
miljøkravene 
produksjonstilskudd og 
tilskudd til avløsning

Tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv.

Tilskudd til finansiering av avløser ved sjukdom og fødsel mv.

Foretak med rett til produksjonstilskudd for husdyr, plante- og honningprod., og er reg. som mva.pliktig eller har hatt avgiftspliktig omsetning på min. kr 30 000 de siste 12 måneder 

Senest ett år etter siste dag med rett til tilskudd 

Mer om tilskudd til avløsning ved sjukdom og fødsel mv.

Klikk her for søknadsskjema

Tilskudd til landbruksvikar

Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet

Avløserlag

1. februar

Mer om landbruksvikarordningen

Tidligpensjon til jordbrukere

Pensjonsordning til jordbrukere mellom 62 og 67

Jordbrukere og deres ektefeller/samboere

Hele året 

Mer om tidligpensjon til jordbrukere

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Planleggings- og tilretteleggingstiltak. Kulturlandskapstiltak. Forurensningstiltak. Søknader behandles i tråd med kommunenes tiltaksstrategi.

Foretak som oppfyller vilkårene i produksjonstilskuddforskriften §§ 2 og 4.

Fastsettes av kommunen 

Mer om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Tilskudd til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal 

Eiere av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal

Fastsettes av kommunen

Mer om tilskudd til drenering

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak og til investeringer i forbindelse med organisert beitebruk.

Beitelag for småfe og storfe eller enkeltforetak som har rett til produksjonstilskudd

1. mars

Mer om tilskudd til tiltak i beiteområder

Regionale miljøtilskudd i jordbruket

Tilskudd til endret jordarbeiding. Tilskudd til grassoner mv. langs vassdrag og i vannveier. Tilskudd til spredning av husdyrgjødsel om våren og i vekstsesongen. Tilskudd til ugrasharving. Tilskudd til verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer som høstes ved slått eller beite. Tilskudd til beitelag. Tilskudd til seterdrift med mjølkeproduksjon.

Foretak som er berettiget produksjonstilskudd og godkjente beitelag

15. oktober (15. november for beitelag) 

Mer om regionale miljøtilskudd

Erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningprod.

1) Erstatning ved avlingssvikt på mer enn 30%                              

2) Erstatning ved vinterskader på eng på mer enn 20 % av engarealet

3) Erstatning ved svikt i honningproduksjon på mer enn 30 %

4) Tap av antall innvintrede bikuber på mer enn 30 %

Alle ordningene: Foretak som er berettiget produksjonstilskudd

1) Melding før høsting
    Søknadsfrist 31.okt  

2) Melding før utbedring
    Søknadsfrist 15. juli

3) Meldefrist 31. aug.
    Søknadsfrist 31. okt

4) Meldefrist 15. mai 
   Søknadsfrist15. juli

Mer om ordningene

Erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon

1) Erstatning etter off. pålegg omfatter husdyr, egenprod. planter, hus, inventar, maskiner m, utlegg nødvendige saneringstiltak

 

2) Erstatning for omlegging til annen produksjon 1000 kr./ daa

3) Erstatning etter frivillig nedslakting av sauebesetninger. Egenandel 20 %

4) Erstatning for tap i pålagt oppholdsperiode ut over 6 mnd        

5) Erstatning for flytterestriksjoner på bier. Dekker avlingssvikt utover egenandel på 20 %

6) Erstatning for nedfôringskostnader mv. som følge av radioaktivitet, herunder nedfôringskostnader, tapte dyr under nedfôring og kasserte nødslakt i nedfôringsperioden   

1) Eier av husdyr, bygninger og eiendom. For planteskadegjørere må søkeren være berettiget prod.tilskudd eller ha omsetning på minst kr 30.000,-

2) Virksomhet som får areal karantenelagt i minst 10 år

3) Foretak berettiget prod.tilskudd eller omsetning over kr. 30000,-

4) Foretak berettiget prod.tilskudd eller ved omsetning over kr. 30000,-

5) Foretak berettiget prod.tilskudd eller ved omsetning over kr. 30000,-

6) Dyreeier som leverer småfe eller storfe til slakteri

 

1) 6 måneder etter at pålegg er mottatt    

2) 6 måneder etter pålegg

3) Nedslakting innen 6 mnd. etter restriksjon vedtatt

4) 6 måneder etter pålegg

5) 6 måneder etter pålegg

6) 6 måneder etter pålegg

Mer om erstatningsordningene

Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Mer om erstatning for nedforingskostnader

Erstatning ved beiterestriksjoner pga rovvilt

Kompensasjon til dyreeiere som mottar vedtak om restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt.

Virksomhet som er berettiget produksjonstilskudd.

 

31. oktober

Mer om kompensasjon ved beiterestriksjoner pga rovvilt

Hedmark landbruksselskap

Støtte til informasjonstiltak om landbruket rettet mot allmennheten og særlig med tanke på ungdom

Ulike organisasjoner, primært med landbrukstilknytning

Ingen. Søknad sendes til: Hedmark landbruksselskap, Postboks 4034, 2306 Hamar