Landbruk og mat

Sammensatt bilde av tre som spirer, traktor i arbeid og geiter
Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


18.04.2024

Nye folk i Jord og mat

Sidan hausten 2023 og fram til våren 2024 har eining for Jord og mat fått seks nye tilsette. Blant desse seks har vi også fått ny avdelingsleiar.


15.04.2024

Godt oppmøte på vårsamling for skogbruket i Innlandet

Den 4. april var 160 funksjonærer fra privat og offentlig sektor samlet på Terningen Arena i Elverum for årets kick-off for skogkultursesongen. Vi ble presentert foredrag fra lokale næringsaktører, nasjonal forvaltning, og forskning fra både Norge og Sverige.


12.04.2024

Oppstart av verneprosess - To mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat

Statsforvalteren varsler oppstart for to mindre utvidelser av Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer. Frist for å gi innspill er 3. mai 2024. 


10.04.2024

Blomsterfrø for Innlandet til pollinatortiltak i jordbruket er nå i salg

Hvert år får mange bønder regionale miljøtilskudd for å så blomsterstriper som hjelper pollinatorene i jordbrukslandskapet med å finne nektar og pollen. Nå kan de så blomsterfrø med naturlig hjemmehørende arter i Innlandet. 


05.04.2024

Webinar om næringsutvikling i landbruket og opplæring

Det finst ulike tilbod om opplæring for dei som vil drive næringsutvikling i landbruket. Det er snakk om kurstilbod både for utvikling av tradisjonelt landbruk og for tilleggsnæring som produksjon av lokalmat, Inn på tunet og andre satsingar.  


04.04.2024

Innlandsskogbruket i tall 2023

Tradisjonen tro har Statsforvalteren i Innlandet utarbeidet rapporten Innlandsskogbruket i tall. Denne rapporten gir en oppsummering av aktiviteten i skogbruket i Innlandet i året som gikk, og inneholder også skogfondsregnskapet og skogstatistikk for 2023.


03.04.2024

Tilskuddsordning til opprydding av avfall etter flommen i 2023

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt en midlertidig tilskuddsordning for opprydding av avfall etter flomhendelsene i august 2023. Tilskuddsordningen er regulert gjennom en ny forskrift, Midlertidig forskrift om tilskudd for opprydding av avfall etter flomhendelsene i Sør-Norge i august 2023.


03.04.2024

Vellykket workshop om småskala grønnsaksdyrking i Innlandet

Hele 28 deltakere møttes for å diskutere hvordan vi kan styrke småskala grønnsaksdyrking da Statsforvalteren i Innlandet og Telemarksforskning inviterte til workshop den 12. mars.


21.03.2024

Nytt gjødselregelverk på høyring

Regjeringa har nå sendt forslag til nytt gjødselregelverk ut på høyring. Forslaget inneber ei innstramming av spreiekrava, der endringane blir innført over åtte år. Det blir òg tatt omsyn til regionale forskjellar.


20.03.2024

Oppstart av verneprosesser - Frivillig vern av skog

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for tolv områder i Hamar, Stor-Elvdal, Trysil, Rendalen, Nord-Aurdal, Eidskog, Nord-Odal, Sel, Vågå, Gausdal, Gran og Alvdal kommuner. 


14.03.2024

Digitalt kurs for folkevalgte om jordlov og konsesjonslov

Den 8. april arrangerer Statsforvalteren webinar om jordlov og konsesjonslov. Hovedmålgruppen er folkevalgte og saksbehandlere som avgjør saker om omdisponering, deling og konsesjon på kommunalt nivå.


14.03.2024

Regionale miljøkrav i jordbruket innføres i Gran

Statsforvalteren i Innlandet har besluttet at det innføres regionale miljøkrav for jordbruket i et område i Gran kommune i Innlandet. Dette gjøres i en forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, samt Gran kommune i Innlandet. Regionale miljøkrav vil gi et verdifullt bidrag til å bedre miljøtilstanden i vassdragene i Gran, og det sikrer et enhetlig regelverk for jordbruket på Hadeland på tvers av fylkesgrensen.


13.03.2024

Vil du leggja til rette for vipa og andre fuglar på garden?

I fjor gjorde 25 gardbrukarar i Innlandet avtale om å leggja til rette for fuglar på eller inntil jordbruksareal og kunne få tilskott for slike tiltak. No inviterer vi fleire til å melde inn areal der det er gode sjansar for at sårbare og truga fugleartar vil trivast. Meld helst frå innan 1. april om du vil gjera tiltak i samband med våronna!


12.03.2024

Utbetaling av produksjonstilskudd og avløsertilskudd 2023

For året 2023 ble utbetalt 3,3 milliarder kroner i produksjonstilskudd og avløsertilskudd til jordbruket i Innlandet.


06.03.2024

Satsing på urbant landbruk i Innlandet

Urbant landbruk bidrar til grønn omstilling på veien mot et bærekraftig samfunn ved å skape grønne møteplasser med dyrking og husdyrhold i og rundt byer og tettsteder. Samtidig har urbant landbruk mange positive effekter for helse, utdanning, lokalmiljø, biomangfold og mye mer. 


01.03.2024

Status for utbetaling av tilskudd ved produksjonssvikt i 2023

75 % av alle søknader om tilskudd ved produksjonssvikt i 2023 har sluttført saksbehandling. De som fikk tilskuddsutbetaling før jul, har fått etterbetalt mertilskudd som følge av nye standardsatser og tilskuddstak. Til sammen er det utbetalt mer enn 200 millioner kr i tilskudd.


29.02.2024

Kronikk: Frisk bonde – en trygghet for samfunnet

Å arbeide med dyr og fruktbar jord for å produsere mat er for de fleste forbundet med stolthet og trivsel.


28.02.2024

Frivillig vern av skog - Høring av 11 områder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag for 11 naturreservater i Innlandet og Akerskus. Høringsfristen er 28. april 2024.


27.02.2024

Bedre forhold for ville bier og andre pollinatorer i åkerlandskapet

Siden 2019 har bønder fått tilskudd for å så striper med riktblomstrende planter i åkerkantene for å bedre forholdene for ville pollinatorer - villbier, humler, blomsterfluer, sommerfugler osv. I dette webinaret får vi høre om blomsterfrøblandinger med norske blomster som har blitt tilgjengelige de siste åra.


26.02.2024

Hvordan kan vi hjelpe fuglene i jordbrukslandskapet?

Flere av fugleartene som hører til i jordbrukslandskapet er i tilbakegang, og av disse er både vipe og åkerrikse nå regnet som kritisk truet. I dette webinaret er Anne Gri Henriksen fra BirdLife Hadeland og Dokkadeltaet våtmarkssenter hovedinnleder. Hun forteller om erfaringer med tiltak for å legge forholdene bedre til rette  for fugler på jordbruksareal de siste åra.  


Flere nyheter Få nyhetsvarsel