Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


16.07.2021

Hvordan finne de biologisk verdifulle arealene i RMP?

Vi vil publisere et eget temakart viser "biologisk verdifulle arealer" som er berettiget regionale miljøtilskudd før søknadsomgangen 2021. Men før det foreligger kan du finne arealene på kart ved å følge framgangsmåten som er beskrevet i artikkelen.


14.07.2021

Fagdag i Våler: Karbon i jorda – bondens gull

På en fagdag i Våler ble det satt søkelys på hvordan vi kan øke innholdet av organisk materiale (mold) i produksjonsjorda vår. Dette vil være bra både for klimaet og jordbruksdriften.


02.07.2021

Frivillig vern av skog - Oppstartsmelding for fem områder - Engerdal, Ringsaker og Grue kommuner

Statsforvalteren har sendt ut et varsel om oppstart av verneprosesser for fem områder. 


28.06.2021

Nok med fire veker stølsdrift for å få setertilskottet i 2021

Frå og med i år blir kravet til perioden med mjølkeproduksjon på stølen sett ned til fire veker for å ha rett til tilskottet til "seterdrift med melkeproduksjon". Tilskottet blir og auka til 56 000 kroner for kvar støl i drift i Innlandet.


25.06.2021

Høring av endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd

På grunn av føringer i jordbruksoppgjøret og behov for å sette et tak for tilskudd til soner for pollinerende insekter, blir det foreslått noen endringer i forskriften om regionale miljøtilskudd. Endringene er nå lagt ut på høring til 10. august.


25.06.2021

Klima- og miljøprogrammet med ekstra søknadsfrist 1. september

I vår har en del tilskuddsmidler fra klima- og miljøprogrammet blitt inndratt fra prosjekter og tiltak som ikke er gjennomført. Disse pengene vil bli fordelt i en ekstra søknadsomgang, med søknadsfrist 1. september.


24.06.2021

Ny ordning for klimarådgiving på gårdsbruk

Bønder i Innlandet kan fra søknadsomgangen 2021 søke tilskudd til klimarådgiving gjennom regionale miljøtilskudd (RMP). Satsene for tilskuddsordningen er nå fastsatt.


24.06.2021

Plantebrett i gave til alle sykehjem

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å gi noe tilbake til kommunene som takk for god innsats og fint samarbeid gjennom koronapandemien. Derfor gir vi gratis plantebrett til alle sykehjem i Innlandet.


23.06.2021

Nesten 136 millioner kroner til miljøtiltak i Innlands-jordbruket

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.


21.06.2021

Jordbruket i Innlandet en del av Norges grønne motor

Hvilke utfordringer og muligheter har bonden i Innlandet? Er det ulike muligheter i de ulike produksjonene? Hvordan skal jordbruket i Innlandet tilpasse lønnsom og bærekraftig produksjon til et endret klima og skiftende marked?


17.06.2021

Nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi

Regjeringen la 16. juni fram en nasjonal strategi for en grønn sirkulær økonomi.


08.06.2021

Tilskudd til vårens skogplanting blir 1,50 kr per plante - nå må plantene ut!

Med årets utfordrende vårplantesituasjon og med 1,50 kr tilskudd per plante, oppfordrer Statsforvalteren alle skogeiere til å gjøre det de kan for å få satt ut vårens skogplanter.


02.06.2021

Tilpasset gjødsling ved hjelp av satelittbilder

Åpent kurs i hvordan vi kan bruke satelittbilder til å fordele gjødsla på en god måte til ulike deler av åkeren. Det blir en gjennomgang av ulike digitale tjenester. 


31.05.2021

Oversikt over skogressurser i Innlandet

Den første samla oversikten over skogressursen for Innlandet fylke er nå utarbeidet. Rapporten viser blant annet at tilveksten på skogbruksmark er på 5,8 millioner kubikkmeter og at nærmere 1,5 millioner dekar med yngre skog har behov for ungskogpleie.


27.05.2021

Klimaomstilling i landbruket - kan kommunen bidra?

Landbruksnæringa gjennomfører ulike tiltak for å redusere klimautslipp, blant annet gjennom landbrukets klimaplan. Kommunene kan bidra med å legge til rette for klimaomstillingen. En ny veileder skal hjelpe kommunene i dette arbeidet.


20.05.2021

Vil du bli godkjent som klimarådgiver i jordbruket?

Jordbruket står for 9 prosent av Norges totale klimagassutslipp og skal ta sin del av ansvaret for reduserte utslipp. Nå kan det søkes om å bli godkjent som klimarådgiver for jordbruket. Bønder som har fått rådgiving og har en tiltaksplan, kan få innvilget et eget regionalt miljøtilskudd fra høsten 2021.


19.05.2021

Ønsker innspill til tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2021-2024

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune har, i samarbeid med skog- og trenæringene, utarbeidet forslag til tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet. Frist for innspill er 1. juli 2021


07.05.2021

Vel gjennomført vårklipping av sauen

Før lamminga tek til må all sauen i Innlandet bli klipt, og både norske og utanlandske saueklipparar har pleid å gjere denne jobben. På grunn av korona og innreiserestriksjonar var det ikkje mogleg å få utanlandsk arbeidskraft i vår, og mange var spente på korleis dette skulle gå.


06.05.2021

Bli med på e-læringskurs for bedre mat- og måltidsopplevelser

Landbruks- og matdepartementet har lansert et nytt e-læringskurs som skal bidra til gode mat- og måltidsopplevelser for eldre som bor hjemme og som bor på sykehjem. Kurset retter seg mot ansatte i helse- og omsorgstjenesten og personer som jevnlig er i kontakt med pleietrengende eldre.


03.05.2021

Planting og såing av furu – Ny veileder

Veilederen «Planting og såing av furu» er nå tilgjengelig via Skogkurs sine nettsider. Veilederen beskriver hvorfor kulturforyngelse av furu kan være et godt alternativ til naturlig foryngelse.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel