Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


15.10.2021

Tekniske feil i søknaden om regionale miljøtilskudd

Enkelte søkere kan oppleve "teknisk feil" i søknadssystemet under utfylling av søknaden. Det er mulig å søke og få dispensasjon fra søknadsfristen dersom en ikke får sendt inn søknaden innen fristen av slike grunner.


14.10.2021

Fagdag på Toten om presisjonsjordbruk for større bærekraft

Med støtte fra Statsforvalterens klima- og miljøprogram arrangerte NIBIO Apelsvoll i slutten av september en godt besøkt fagdag om presisjonsjordbruk. Nærmere tjue ulike bedrifter viste frem roboter, droner og andre teknologiske tjenester som kan gjøre jordbruket mer effektivt og miljøvennlig.


04.10.2021

Kornskole på Hedmarken

Både nye og erfarne kornbønder ønskes velkommen til å bli med på kornskole. Målet med kurset er å øke den grunnleggende kunnskapen om korndyrking, med fokus på god agronomi og dyrkningsteknikk.  


29.09.2021

Frøbibliotek - hva er det?

Et frøbiblioteket er et tilbud for alle hobbygartnere. Her kan du låne frø om våren. På høsten forsøker du å høste frø fra plantene du har dyrket, og leverer frøene tilbake til biblioteket slik at andre kan låne dem året etter. Prinsippet er Lån-Dyrk-Sank-Lever.


29.09.2021

Sesongarbeidere kan bli i Norge ut året

Regjeringen informerer på sine nettsider om at sesongarbeidere som ikke kan reise hjem på grunn av koronarestriksjoner i hjemlandet, kan bli i Norge ut året.


23.09.2021

Statsforvalteren besøkte Gran kommune

Klima, landbruk og samfunnsutvikling var noen av temaene på regionmøtet mellom Gran kommune og Statsforvalteren i Innlandet torsdag 9. september.


14.09.2021

3,6 millioner til rekruttering og utvikling i landbruket

Innlandet fylkeskommune lyser ut midler med søknadsfrist 11. oktober. 

 


13.09.2021

Miljøtilskudd i jordbruket

Søknadsomgangen for regionale miljøtilskudd for jordbruket åpnes 15. september. Fristen er 15. oktober. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg er det innført tilskudd til klimarådgiving.


01.09.2021

Bli med å gi vipe, gulspurv, storsprove og sanglerke en bedre framtid

De siste tiårene har vi mistet godt over en tredjedel av alle fugler i kulturlandskapet i Norge. Statsforvalteren i Innlandet har derfor støttet et pilotprosjekt i Gran kommune, der Norsk Ornitologisk Forening (NOF) Hadeland Lokallag i samarbeid med utvalgte bønder, prøver ut målrettet tiltak i og nær åkrene for å tilgodese disse trua fugleartene. 


18.08.2021

Husk frist for tilskudd til skogplanting 1. september

For å bidra til å sikre planting av skogplanter våren 2021 som følge av Covid19-restriksjoner, ble det laget en midlertidig tilskuddsordning. Skogeiere som selv sto for vårens skogplanting må sende søknad til kommunen innen den 1. september for å få dette tilskuddet


16.08.2021

Tre bygg i Innlandet nominert til nasjonale byggpriser

Samling i Nord-Odal kommune, Biri omsorgssenter i Gjøvik kommune og Ydalir i Elverum kommune er med i kampen om å vinne tre forskjellige byggpriser. De tre byggene viser at satsingen på økt bruk av tre som bærekraftig materiale brer om seg.


13.08.2021

Åpen teknologidag på Apelsvoll

Visste du at vi har et senter for presisjonsjordbruk i Innlandet? På Apelsvoll skjer det mye innen forskning og praktisk utprøving av elektrisk traktor, droner og roboter. De inviterer til åpen dag 21. september.


16.07.2021

Hvordan finne de biologisk verdifulle arealene i RMP?

Vi vil publisere et eget temakart viser "biologisk verdifulle arealer" som er berettiget regionale miljøtilskudd før søknadsomgangen 2021. Men før det foreligger kan du finne arealene på kart ved å følge framgangsmåten som er beskrevet i artikkelen.


14.07.2021

Fagdag i Våler: Karbon i jorda – bondens gull

På en fagdag i Våler ble det satt søkelys på hvordan vi kan øke innholdet av organisk materiale (mold) i produksjonsjorda vår. Dette vil være bra både for klimaet og jordbruksdriften.


28.06.2021

Nok med fire veker stølsdrift for å få setertilskottet i 2021

Frå og med i år blir kravet til perioden med mjølkeproduksjon på stølen sett ned til fire veker for å ha rett til tilskottet til "seterdrift med melkeproduksjon". Tilskottet blir og auka til 56 000 kroner for kvar støl i drift i Innlandet.


25.06.2021

Høring av endringer i forskrift om regionale miljøtilskudd

På grunn av føringer i jordbruksoppgjøret og behov for å sette et tak for tilskudd til soner for pollinerende insekter, blir det foreslått noen endringer i forskriften om regionale miljøtilskudd. Endringene er nå lagt ut på høring til 10. august.


25.06.2021

Klima- og miljøprogrammet med ekstra søknadsfrist 1. september

I vår har en del tilskuddsmidler fra klima- og miljøprogrammet blitt inndratt fra prosjekter og tiltak som ikke er gjennomført. Disse pengene vil bli fordelt i en ekstra søknadsomgang, med søknadsfrist 1. september.


24.06.2021, Endret 24.06.2021

Ny ordning for klimarådgiving på gårdsbruk

Bønder i Innlandet kan fra søknadsomgangen 2021 søke tilskudd til klimarådgiving gjennom regionale miljøtilskudd (RMP). Satsene for tilskuddsordningen er nå fastsatt.


24.06.2021

Plantebrett i gave til alle sykehjem

Statsforvalteren i Innlandet ønsker å gi noe tilbake til kommunene som takk for god innsats og fint samarbeid gjennom koronapandemien. Derfor gir vi gratis plantebrett til alle sykehjem i Innlandet.


23.06.2021

Nesten 136 millioner kroner til miljøtiltak i Innlands-jordbruket

De foreløpige satsene for regionale miljøtilskudd for jordbruket er nå fastsatt. For enkelte tiltak er det gjort noen viktige justeringer av vilkårene. I tillegg innføres det tilskudd til klimarådgiving.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel