Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


26.02.2021

Statsforvalter og landshøvdinger med felles brev om grensen

I en felles henvendelse til regjeringene i Norge og Sverige formidles det lokale inntrykket av situasjonen, og på hvilke måter statsforvalteren og kollegaene i Värmland og Dalarna kan bidra med løsninger videre.


26.02.2021

Regjeringen med løsning for dagpendlere fra Sverige

Dagpendlere fra Sverige og Finland har vært i en spesielt vanskelig situasjon etter at grensen i Norge i praksis ble stengt. Fra og med mandag 1. mars vil dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge under et strengt test- og kontrollregime.


25.02.2021

Invitasjon til digitalt møte om "Leve hele livet" i kommuneplan

Møtet er en oppfølging av samlingen i desember 2020 hvor intergrering av Leve hele livet i kommunenes planer var tema.


25.02.2021

Kommunene skal sørge for tilbud om koronatesting til innbyggerne

I Vinterferien kan folk dra på hytta eller hotell i Norge. Alle har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. 

 


17.02.2021

Oppløftende om tilstanden i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Innlandet

Den sentrale koordineringsgruppa for utsatte barn og unge samler data fra kommunene om disse tjenestene – her er en kort oppsummering for Innlandet.


16.02.2021

7,4 millioner til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet

Frivillige lag og foreninger i Innlandet er blant de som kan søke på midler i tilskuddsordningen Statsforvalteren forvalter.


16.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre

Regjeringen viderefører tilskuddene til tiltakspakke for sårbare eldre i 2021.


15.02.2021

Du kan reise på vinterferie i Norge

Du som har vinterferie kan gjennomføre planlagt ferie under forutsetning av at du følger smittevernrådene og spesielle anbefalinger for vinterferien.


12.02.2021

Innstramninger i innreisereglene videreføres ut februar

Regjeringen viderefører innstrammingen av innreisereglene som ble innført 29.1.2021. Tiltakene videreføres i første omgang til 28.2.2021.  


12.02.2021

Smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

Kommunene i Innlandet har vært ulikt rammet av covid-19 viruset, og har dermed forskjellig erfaring med håndtering av smitte i helsetjenestene. Statsforvalteren har på oppdrag fra Helsetilsynet fulgt opp smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

 


11.02.2021

FHI: AstraZeneca-vaksinen viser god effekt mot covid-19

AstraZeneca-vaksinen er den tredje som er godkjent for bruk i Norge. Effektstudiene som godkjenningen bygger på viser god effekt på mild sykdom og enda høyere effekt mot alvorlig sykdom.


05.02.2021

-Dette er en maraton - og en stafett

Tett samarbeid, kontroll med grensene og kompensasjon for utgifter. Dette var stikkordene da kommunalminister Nikolai Astrup møtte Innlandskommunene på Statsforvalterens møte torsdag.


05.02.2021

11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg

Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til at pårørende blir ivaretatt.


05.02.2021

Tilskudd: Kompetanseheving, innovasjonsprosjekt og brukerstyrt personlig assistent (BPA) 2021

Statsforvalteren forvalter kompetanse- og innovasjonstilskuddet. Formålet er å stimulere til utvikling og innovasjon på helse- og omsorgsfeltet. 


05.02.2021

Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kunngjøring av tilskudd: Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov.


05.02.2021

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge

Kunngjøring av tilskudd: Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging.


05.02.2021

Tilskudd til rus- og psykisk helsearbeid for 2021 - barn og unge, ekstrabevilgning

Ekstra bevilgning: Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge, covid-19


03.02.2021

Vaksineringsscenario

Folkehelseinstituttet har laget to vaksinasjonssenario som sier noe om når vaksinasjon mot Covid-19 kan forventes å skje for de enkelte gruppene.


02.02.2021

Flere saker om tap av retten til å drive for det offentliges regning også i Innlandet

Statsforvalteren i Innlandet har den siste tiden startet flere tilsynssaker om helsepersonells tap av retten til å drive for Helfos eller NAVs regning.


02.02.2021

Tilskudd for velferdsteknologi

Tilskudd til implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel