Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

Oppdatert 08.04.2024

I 2021 ble tilskuddsordning for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring iverksatt. Tilskuddsordningen gir barnehage- og skoleeiere mulighet til å melde behov for midler til kompetanseutvikling i egne virksomheter. Midlene kan brukes til å vurdere, planlegge og gjennomføre kompetansetiltak.

Den statlige tilskuddsordningen skal bidra til å støtte opp om barnehage- og skoleeieres ansvar for arbeid med kompetanse- og kvalitetsutvikling i fellesskap og i egne virksomheter.

Midlene fra tilskuddsordningen skal støtte tiltak som gir kollektiv kompetanseutvikling i barnehager og skoler. Barnehage- og skoleeiere gjennomfører kompetansetiltakene i samarbeid og partnerskap med universitet og høgskoler.

Tilskuddsordningen omfatter:

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage
  • Desentralisert ordning for grunnskoler og videregående skoler
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målgrupper for kompetansetiltakene

Målgrupper for kompetansetiltakene i tilskuddsordningen er lærere, ledere og andre ansatte i barnehager og skoler, og andre i organisasjonen rundt som bidrar til kvalitet i tilbudet til barn og unge.

Målgrupper for kompetansetiltakene i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er bredere og omfatter i tillegg til barnehage- og skoleeiere, ansatte i PP-tjenesten og andre tverrfaglige tjenester i kommunene og fylkeskommunene som inngår i laget rundt barnet og eleven.

Melde kompetansebehov

Det er barnehage- og skoleeiere som analyserer kompetansebehovet og deretter melder behov for kompetanseutvikling til statsforvalteren. Et nettverk av eiere kan velge å gå sammen om å melde behov for kompetanseutvikling. 

Statsforvalteren legger til rette for at behovsmeldingene skal kunne behandles og prioriteres i samarbeidsforum.

Samarbeidsforum prioriterer tiltak

Det er samarbeidsforum i fylkene som prioriterer hvilke tiltak tilskuddet skal fordeles til. Dette gjøres ut ifra lokale kompetansebehov. 

Samarbeidsforum skal inkludere representanter for eiere av offentlig og private barnehager og skoler, kommuner som lokal barnehagemyndighet, universiteter og høgskoler med geografisk nærhet til regionen, lærerorganisasjonene og KS. Andre aktører kan inviteres til å delta. Statsforvalteren har sekretariatsansvar for samarbeidsforum og utbetaler midlene etter beslutning i samarbeidsforum.

Vis mer


Publisert 08.05.2023

Erfaringskonferanser - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer Statsforvalteren i Oslo og Viken til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.