Desentralisert ordning for grunnskoler og videregående skoler

Oppdatert 12.03.2024

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående skole skal bidra til at alle skoleeiere gjennomfører kompetansetiltak i samarbeid med universitet og høgskoler. Behovene for kompetanseutvikling skal være basert på lokale analyser og faglig dialog med universitet eller høgskole. Tiltakene skal bidra til kollektiv kompetanseutvikling som utvikler hele skolen.

Ordningen skal bidra til å gjøre arbeid med kompetanseutvikling mer forutsigbart og langsiktig for både skoleeiere, universitet og høyskoler.

Målgruppe for kompetansetiltakene

Målgruppe for tiltakene er alle ansatte i grunnskoler og videregående skoler som deltar i desentralisert ordning.

Melde kompetansebehov

Det er eiere av offentlige og private grunn-, og videregående skoler som analyserer kompetansebehovet og deretter melder behov for kompetanseutvikling til Statsforvalteren. Et nettverk av eiere kan velge å gå sammen om å melde behov for kompetanseutvikling. 

Tilskuddsordning

Behovsmeldinger som innvilges utløser økonomisk støtte til skoleeiere og universitet og høgskoler  som deltar i arbeidet. Midlene utbetales av Statsforvalteren.

Tildelte midler skal brukes til etterutdanning, kollektiv kompetanseutvikling for ansatte i skolen, og favne så mange medarbeidere som mulig ved skolen. Midlene kan ikke brukes til individuelle videreutdanninger for ledere eller ansatte ved skolen.

Egenandel for skoleeiere

I desentralisert ordning stilles det krav til alle skoleeiere om å bidra med en egenandel på 30 prosent av det statlige tilskuddet. Egenandelen kan være helt eller delvis i form av lønn/frikjøp, dersom skoleeier mener det er mest hensiktsmessig for utviklingsarbeidet.

 

 

Vis mer