Regional ordning for barnehager

Oppdatert 08.04.2024

Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling i samarbeid med universitet og høgskole. Kompetansetiltakene skal bygge på analyse av virksomhetens kompetansebehov, og gjennomføres i samarbeid med universitet og høgskole. 

Ordningen skal bidra til å gjøre arbeid med kompetanseutvikling mer forutsigbart og langsiktig for både barnehageeiere, universitet og høyskoler.

Målgruppe for kompetansetiltakene

Målgruppe for tiltakene er alle ansatte i barnehager som deltar i regional ordning.

Melde kompetansebehov

Det er eiere av offentlige og private barnehager som analyserer kompetansebehovet og deretter melder behov for kompetanseutvikling til Statsforvalteren. Et nettverk av eiere kan velge å gå sammen om å melde behov for kompetanseutvikling. 

Tilskuddsordning

Samarbeidsforum behandler behovsmeldingene. Statsforvalteren fatter vedtak på bakgrunn av innstillingen fra samarbeidsforum og gir økonomisk støtte til skoleeiere og universitet og høgskoler som deltar i arbeidet. 

Tildelte midler skal brukes til etterutdanning, kollektiv kompetanseutvikling for ansatte i barnehagen, og omfatte så mange medarbeidere som mulig i barnehagen. Midlene kan ikke brukes til individuelle videreutdanninger for ledere eller ansatte i barnehagen.

Vis mer