Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Oppdatert 08.04.2024

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er et av flere tiltak som skal bidra til at barn og unge får den hjelpen de trenger når de trenger det, enten de går i barnehage, grunnskole eller videregående skole. 

Satsingen på økt kompetanse i barnehager og skoler og de lokale støttetjenestene skal bidra til at den spesialpedagogiske hjelpen er tett på barna som har behov for det. Samtidig skal oppgavene til Statped - den statlige spesialpedagogiske støttetjenesten - bli tydeligere og mer spisset for barn med varige og omfattende behov.

Om Kompetanseløftet

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en oppfølging av Meld. St.  6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Målet med ordningen er at alle kommuner, fylkeskommuner, barnehage- og skoleeiere skal ha tilstrekkelig kompetanse tett på barna og elevene for å kunne forebygge, fange opp og gi et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud til alle, inkludert barn og elever med behov for særskilt tilrettelegging.

Oppbygging av Kompetanseløftet

Kompetanseløftet bygges opp gradvis i perioden fram til 2025. Etter det skal det være en varig ordning. I løpet av 2025 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha tilstrekkelig kompetanse på de vanligste utfordringsområdene og god inkluderende praksis. Fra 2025 skal Kompetanseløftet bidra til å vedlikeholde og videreutvikle kompetansen i kommuner, fylkeskommuner og hos private eiere.

Tilskuddsordning

Regjeringen prioriterer kompetanseutvikling i barnehager, skoler og de lokale støttetjenestene.

Det er den enkelte kommune som melder behov for midler til Statsforvalteren. For å kunne melde behov i Kompetanseløftet skal fortrinnsvis barnehage, skole og PPT alle være en del av kompetansetiltaket som ønskes igangsatt. Kommunen er ansvarlig for at også private barnehager og skoler inkluderes i tiltaket.

Det er samarbeidsforum i fylkene som behandler behovsmeldingene og beslutter hvilke utviklingstiltak som skal få midler. Samarbeidsforum skal inkludere representanter fra offentlige og private barnehage- og skoleeiere, kommuner som lokal barnehagemyndighet, universiteter og høyskoler med geografisk tilknytning til regionen, KS og lærerorganisasjonene. Andre aktører kan inviteres til å delta. Statsforvalteren har sekretariatsansvar for samarbeidsforum.

Vis mer


Publisert 04.05.2021

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Statsforvalteren i Innlandet, Utdanningsdirektoratet, KS og Statped avholdt i januar webinar om Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Her er opptak fra presentasjonen.