Skogbruksforvaltning

Aktuelt stoff og saksbehandlingshjelp til kommunal forvaltning innen skogbruk.


Publisert 10.08.2023

Workshop med NordGen

NordGen og Statsforvalteren i Agder inviterer til en workshop om lauvskog, treslagskifte, muligheter og utfordringer i skogbruket på Agder 22. august kl. 13.00–16.00.


Publisert 04.07.2023

Ny versjon og brukerveiledning til feltappen SKART

Hjelp til kontroller innen skog i 2023.


Publisert 27.04.2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Skogeier kan søke tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier – biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.


Publisert 31.10.2022

Ny versjon av SKART

SKART er en kart-app i skogbruket til registrering av resultatkartlegginga og foryngelseskontrollen.


Publisert 30.06.2022

20 mill. ekstra til ungskogpleie

Midler er flyttet fra gjødsling til ungskogpleie og skal forvaltes sammen med skogkulturmidlene i NMSK.


Publisert 24.05.2022

Opptak av webinar om ungskogpleie

Se Skogkurs sitt webinar 10. mai 2022.


Publisert 06.05.2022

SKART – status per mai 2022

Feltapp for offentlig skogforvaltning er noe forsinket.


Publisert 14.02.2022

Endring av kontonummer for skogfondskonto

Fra og med januar 2022 må skogeier selv endre bankkontonummer tilknyttet skogfondskontoen. 


Publisert 20.01.2022

Tilskuddssatser og frister

Tilskuddssatser til tettere planting, suppleringsplanting og gjødsling av skog for 2022 er nå fastsatt.


Publisert 10.12.2021

Rapporter i ØKS som må kjøres før jul

Her kommer en liste over hva som skal gjøres i ØKS før årsavslutning.