Tilskudd til miljøtiltak i skog

Skogeier kan søke tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier – biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.04.2023

Ordningen er omtalt på Landbruksdirektoratets nettside under tilskudd til miljøtiltak i skog. Søknad sendes til kommunen. For 2023 er det ingen søknadsfrist, men søknadene skal behandles løpende av kommunen.

Årets ramme er på omkring 5,5 millioner kroner. 

Det kan gis tilskudd til

  • dekning av merkostnad eller tap knyttet til skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier i nøkkelbiotoper
  • friluftslivstiltak og ivaretakelse og synliggjøring av kulturminner
  • fjerning av frøformerte utenlandske treslag utenfor produksjonsbestand av slike

Det kan gis inntil 70 % tilskudd av medgåtte kostnader til disse tiltakene.

  • dekning av tap for skogeiere som tar vare på nøkkelbiotoper i et større omfang enn det som forventes av næringa

Det kan gis inntil 30 % tilskudd, fratrukket en arealavhengig egenandel til dette tiltaket.

  • dekning av merkostnader for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

Skogeier kan søke på ordningen digitalt og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto i Skogfond på nett (med innlogging via Altinn). Henvisning til søknadsskjema på papir (LDIR- 911 B) finnes på Landbruksdirektoratets nettside under Tilskudd til miljøtiltak i skog under utfylling av søknad.

Nærmere om ordningen:

Ordningen har sin hjemmel i NMSK-forskriftens § 6 og forvaltes av kommunene etter reglene gitt i nevnte forskrift. Kommunen gir nærmere informasjon til skogeier om ordningen.

Det er bare grunneier (skogeier) som kan søke om tilskudd.

Ordningen er begrenset til områder der det drives skogbruk. Verneområder og områder som gjennom kommuneplan, reguleringsplan eller tilsvarende er regulert til annet enn landbruksformål – hvor ordinært skogbruk ikke kan drives – faller utenfor ordningen.