Arealforvaltning

Det er i utgangspunktet kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er innenfor rammene av nasjonal politikk. Statsforvalteren er fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet, og skal sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt. I tillegg skal vi sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Nasjonale retningslinjer må følges

Stortinget og regjeringen gir retningslinjer og rammer som kommunene skal legge til grunn i arealforvaltningen. Statsforvalterens oppgave er å sørge for at kommunene ivaretar nasjonale interesser innenfor miljøvern, landbruk, helse og samfunnssikkerhet. Vi skal også se til at barn og unges interesser blir tatt vare på i planleggingen. Dersom den kommunale arealforvaltningen er i strid med nasjonale interesser, skal Statsforvalteren gripe inn.

Statsforvalteren kan gripe inn ved å varsle eller fremme innsigelser til arealplaner eller klage på vedtak i byggesaker (dispensasjonsvedtak) som er i strid med arealplanen. Dersom kommunen velger å ikke ta innsigelsen til følge, går saken til mekling mellom partene. Hvis meklingen ikke fører fram, kan kommunen be om at saken oversendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. 

Statsforvalteren er klageinstans

De som er berørt av kommunale vedtak i reguleringsplaner og byggesaker, og av vedtak etter jordloven, konsesjonsloven og odelsloven, kan klage til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler også klagesaker etter matrikkelloven, eierseksjonsloven, veiloven, tomtefesteloven og lov om kommunal forkjøpsrett. Statsforvalteren er i tillegg klageinstans i saker der det offentlige overtar privat eiendom etter plan- og bygningsloven (ekspropriasjon). Denne typen klager behandles først av kommunen. Dersom kommunen ikke gir klageren medhold, sender kommunen klagen til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. 

Vis mer


Publisert 11.10.2019

Fylkesmannen har innsigelse til deler av reguleringsplan for Hamrevann i Kristiansand

Fylkesmannen mener forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I tillegg er forslaget i konflikt med dokumentert naturmangfold.


Publisert 12.06.2019

Fylkesmannen har 13 innsigelser til kommunedelplanen for E 18 Dørdal – Grimstad

Fylkesmannens samlede vurdering er at vurderingene av konsekvens er mangelfull for flere temaer som er beslutningsrelevant i denne fasen, og at flere av de interesser vi er satt til å ivareta ikke er tilstrekkelig sikret i planforslaget. Fylkesmannen reiser derfor tilsammen 13 innsigelser til planen.


Publisert 12.10.2017

Innsigelser til kommunedelplan for havneområde nord - Kongsgård - Vige

Bane NOR og Fylkesmannen har reist innsigelser mot forslaget til kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige i Kristiansand. Innsigelsene gjelder henholdsvis manglende tilknytning til jernbane og at forslaget ikke er i tråd med nasjonale føringer for barn og unges interesser i planleggingen.


Publisert 24.02.2017

Detaljreguleringsplanen for Marviksletta godkjent

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i dag reguleringsplanen for Marviksletta i Kristiansand. Området blir en ny bydel med 515 leiligheter. Innsigelsen til Kystverket ble ikke tatt til følge.


Publisert 16.12.2016

Foredrag fra fagsamling på Båly 29-30. nov. for planleggere

Foredragene fra fagsamlingen for planleggere i Aust-Agder og Vest-Agder, holdt på Båly 29-30. nov. er nå tilgjengelige.


Publisert 27.04.2016

Mer effektiv dispensasjonsbehandling

Fylkesmannen har laget ny veiledning til kommunene for effektiv behandling av saker som gjelder dispensasjon fra gjeldende kommunale arealplaner. Det omfatter kriterier for hvilke saker som skal sendes til Fylkesmannen, og skjema for opplysninger som skal følge sakene.


Publisert 17.03.2015

Fylkesmannen har innsigelse til Grimstads kommuneplan

Planen er i strid med nasjonale og regionale interesser som Fylkesmannen skal ivareta. 


Publisert 24.04.2014

Nye rutiner for uttalelser til søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven

Fylkesmannen og fylkeskommunen ber kommunene ta relevante vurderinger før sakene sendes til uttalelse.


Publisert 20.03.2014

Fylkesmannens uttalelse til ny E 18 Tvedestrand–Arendal

Innsigelser til løsninger for turveinett og Songebekken i "bymarka".


Publisert 05.03.2014

Statsråd Sanner med nye føringer for mer effektiv behandling av plansaker

Innsigelse skal bare fremmes når det er nødvendig og skal begrunnes konkret.