Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


14.10.2021

Søk midler til opprydning i forurenset grunn og sjøbunn

Frist for å søke til Miljødirektoratet om midler til opprydningstiltak for 2022 er 10.12.2021. Søknaden skal sendes inn elektronisk. 


13.10.2021

Rotenonbehandling av Gillsvannet i Kristiansand

Statsforvalteren i Agder har fått tillatelse til å bruke rotenon for å utrydde gjedde fra Gillsvannet i Kristiansand. Tiltaket gjøres for å hindre spredning av gjedde til nærliggende vassdrag.


13.10.2021

Endret tillatelse til Frustøl pukkverk AS

Statsforvalteren har behandlet Frustøl Pukkverk AS sin søknad av 14.05.2021 om endring av tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av betong og asfalt på gnr. 575, bnr. 10, 507 og 565 i Kristiansand kommune. 


05.10.2021

Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder

Statsforvalteren har meldt oppstart av arbeid med verneplan for tre skogområder i Hægebostad, Vegårshei og Åmli kommuner. Alle de tre områdene er tilbudt staten for varig vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


05.10.2021

Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder

Statsforvalteren i Agder varsler oppstart av verneplanprosess for tre skogsområder i Agder. Områdene ligger i Bykle, Evje og Hornnes og Tvedestrand kommuner, og er tilbudt staten gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


30.09.2021

Webinar: Kunnskapsgrunnlag for jordvern

Todelt webinar den 11. og 18. november med gjennomgang av viktige verktøy til kommunal arealforvaltning og jordvern.

 


08.09.2021

Strandryddeuka 2021

I år går Strandryddeuka av stabelen 11 - 19 september. Den store Strandryddedagen er 18 september, og i løpet av uka er det en rekke ulike temadager. Bli med på Norges største ryddedugnad du også!


26.08.2021

Søknad om endring av vilkår i tillatelse til utfylling i Flisebukta

Statsforvalterens miljøvernavdeling har mottatt søknad fra Kanalbyen eiendom om endring av vilkår i tillatelse av 10.05.2021 til utfylling i sjø i Flisebukta. Endringen gjelder vilkår 1 (mengde utfylte masser). Vi ber om at ev. uttalelser til søknaden sendes oss innen 23.09.2021.


17.08.2021

Søknad om utfylling i Lundevågen og utlegging av to sjøledninger – Baring Farsund AS

Rambøll Norge AS søker på vegne av Baring Farsund AS om tillatelse til å fylle ut ca. 100 000 m3 masser i sjø ved gnr/bnr 5/4 i Farsund kommune samt til å legge ut en inntaksledning og en utslippsledning i sjø. Vi ber om at høringsuttalelser sendes oss innen 14. september 2021.


11.08.2021

ARENDALSUKA: Sur nedbør og miljørehabilitering etter forsuring - et tilbakelagt kapittel?

TEFA-gruppen setter fokus på arbeidet med å forhindre skadevirkningene av sur nedbør. Fremdeles et aktuelt tema som må vies oppmerksomhet og ressurser i mange år fremover.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel