Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


12.05.2021

Tillatelse til utfylling i Flisebukta

Statsforvalteren gir Kanalbyen Eiendom AS tillatelse til utfylling av inntil 33 000 m3 sprengstein i sjø i Flisebukta. 


06.05.2021

Plukkeaksjon stillehavsøsters 2021 – tjen inntil 20 000 kr

Vi organiserer også i år dugnad for å plukke stillehavsøsters, i Tvedestrand, Kristiansand og Lindesnes. 


30.04.2021

Søknad om utslippstillatelse for rotenon for bekjempelse av gjedde i Gillsvannet i Kristiansand kommune

Miljødirektoratet har lagt ut søknad fra Statsforvalteren i Agder om rotenonbehandling av Gillsvann i Kristiansand kommune på høring. Søknaden kan lastes ned fra Miljødirektoratets nettside. Høringsuttalelser kan sendes inn samme sted. Frist for høringsuttalelse er 31. mai 2021.


20.04.2021

Søknader om tillatelse til å fjerne krypsiv i Nedre Otra, Øvre Otra og Mandalsvassdraget

Statsforvalteren har mottatt søknader om tillatelse til å fjerne krypsiv i Nedre Otra, Øvre Otra og Mandalsvassdraget. Høringsfrist er 19.05.2021.  


19.04.2021

Flere muligheter til å søke Klimasats-støtte

Kommuner som vil redusere utslipp av klimagasser kan søke om Klimasats-støtte innen 15. mai, 15. august og 15. november.


16.04.2021

Nå er det viktig å gi sjøfuglene ro!

Vi minner om at forbudet mot å gå i land og ferdes i sjøfuglreservatene langs kysten i Aust- og Vest-Agder, trer i kraft torsdag 15. april. Forbudet gjelder 50 meter ut fra land i reservatene, og det gjelder i perioden 15. april - 15. juli.


15.04.2021

Forslag om vern av fem skogområder i Kristiansand, Bygland, Åmli, Vegårshei og Risør

Statsforvalteren foreslår vern av fem skogområder med rik edelløvskog, gammel eikeskog og gammel eikeblandingsskog. De foreslåtte naturreservatene ligger i Kristiansand, Bygland, Åmli, Vegårshei og Risør kommuner, og vil samlet gi i underkant av 8000 daa nytt verneareal i Agder.


06.04.2021

Oppstart med frivillig vern av skog for tre områder i Agder

Statsforvalteren i Agder har varslet oppstart av arbeid med verneplan for tre skogområder i Lyngdal, Evje og Hornnes og Froland kommuner. Alle de tre områdene er tilbudt staten for varig vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog.


25.03.2021

Flere prosjekter i Agder har fått støtte til arbeid med marin forsøpling i 2021

Totalt er litt over 6,2 millioner kroner delt ut til organisasjoner i Agder for å bidra i kampen mot marin forsøpling. 


22.03.2021

Nye regler for lakse- og sjøaurefiske

Miljødirektoratet reduserer laksefisket i sjøen, i elver med lite laks og der rapporter om fangst mangler.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel