Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


19.07.2021

Ny tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Statsforvalteren har etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør AS avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven § 11 og 29, jamfør § 16. 


09.07.2021

Høring: Søknader om endring av tillatelser for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall

Norva24 Sørmiljø søker Statsforvalteren om endring i utslippstillatelse etter forurensningsloven for mottaksanlegg og behandlingsanlegg for farlig avfall på Holskogen i Kristiansand kommune. Vi ber om at eventuelle uttalelser sendes oss innen 31. august 2021.


09.07.2021

Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Agder og Rogaland

Fiskeridirektoratet har mottatt flere meldinger om rømt oppdrettslaks i Agder og Rogaland – blant annet i Mandalselva.


07.07.2021

Regjeringen endrer ikke reguleringene av sjølaksefisket på Sørlandet i år

Stortinget bad 25. mai om at regjeringa revurderer innstrammingene i sjølaksefisket på Sørlandet og gjør lempelige vurderinger av søknader om dispensasjoner. Klima- og miljødepartementets vurdering er at Stortingets vedtak ikke er mulig å gjennomføre under gjeldende regelverk. Derfor vil det ikke skje endringer i fiskesesongen 2021.


06.07.2021

Tilråding om vern av to skogområder, i Tvedestrand og i Åmli

Statsforvalteren foreslår utvidet vern av Hækjenkleiv naturreservat i Åmli kommune og å opprette Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat i Tvedestrand kommune.


05.07.2021

Høring: Søknad om etablering av skipsgjenvinningsanlegg

Stena Recycling AS avd. Kristiansand søker om tillatelse til etablering av gjenvinningsanlegg for skip på Andøya, gnr./bnr. 11/607 i Kristiansand kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Stena Recycling AS og nabobedriften OneCo Safe Yards AS avd. Kristiansand. Frist for innspill er 16.08.2021. 


16.06.2021

Rovvilt og beitesesongen 2021

Statsforvaltaren og Statens naturoppsyn har høg beredskap gjennom sommaren i tilfelle det oppstår skade på husdyr der freda rovvilt er årsak.


15.06.2021

Høring: Søknad om tillatelse til deponering av syredannende bergarter

Lillesand og Birkenes interkommunale renovasjonsselskap IKS (LiBiR) søker Statsforvalteren om tillatelse etter forurensningsloven § 11 til deponering av moderat syredannende bergarter uten krav om egen deponicelle på avfallsdeponiet på Knudremyr. Høringsfristen er 14. juli 2021.  


11.06.2021

Registrer stillehavsøsters og vinn premie!

Statsforvalteren oppfordrer alle til å fortsette jakten på stillehavsøsters. Du kan delta ved å registrere funnene du gjør i sommer, i vår kartløsning innen 1. oktober. Da er du også med i trekningen av flotte marine premier.


11.06.2021

Gina Elisabeth Lund utnevnt til ny statsforvalter i Agder

Lund ble utnevnt i Kongen i statsråd i dag. "Vi får med dette en kompetent og driftig statsforvalter, med et stort engasjement for Agder, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup."


Flere nyheter Få nyhetsvarsel