Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


04.03.2021

Endret tillatelse for Voss Production AS

Statsforvalteren har etter søknad endret tillatelsen etter forurensningsloven for Voss Production AS. Endringene omfatter produkttype, -mengde og grenseverdier for utslippskomponenter. 


03.03.2021

Vårryddedagen 2021

Lørdag 13.mars er det duket for den store vårryddedagen! En nasjonal ryddekampanje som skal bidra til å fjerne store mengder søppel fra norsk natur, før ferdselsforbudet i reservatene trer i kraft 15. april.


03.03.2021

Tilrådning om utvidet vern av Nedre Timenes naturreservat

Statsforvalteren i Agder foreslår utvidet vern av Nedre Timenes naturreservat i Kristiansand kommune.


19.02.2021

Forbud mot bruk av drone under jaktutøvelse

Det er forbudt å benytte droner i forbindelse med jakt, felling og fangst, herunder lokalisere, forfølge og avlede viltets oppmerksomhet fra jegeren.


09.02.2021

Tillatelse til behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter

Statsforvalteren i Agder gir Viking Gjenvinning Agder AS tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for kasserte fritidsbåter i Farsund kommune. 


05.02.2021

To nyttige webinarer om forurensning

Denne våren arrangerer Miljødirektoratet to webinarer rettet mot ansatte hos kommunen som jobber med forurensningssaker. 


04.02.2021

Folkehelseinstituttet sender i dag SMS om appen Smittestopp

FHI sender i ettermiddag en SMS om appen Smittestopp til innbyggerne i Agder, Vestland, Rogaland og Vestfold og Telemark. Rundt 700 000 brukere i Norge har så langt lastet ned appen.


01.02.2021

Forslag om to naturreservater i Tvedestrand og Åmli kommuner

Statsforvalteren foreslår vern av to skogområder med rik edelløvskog, gammel eikeskog og gammel lavlands-blandingsskog med regional og lokal verneverdi. De foreslåtte naturreservatene vil samlet gi i overkant av 2600 daa nytt verneareal i Agder.


21.01.2021

Søknad om etablering av gjenvinnings-stasjon i Sørlandsparken Øst

Avfall Sør AS søker Statsforvalteren i Agder om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av gjenvinningsstasjon i Sørlandsparken Øst i Lillesand kommune. 


11.01.2021

Tilskudd til miljøtiltak 2021

Vi minner om at fristen for å søke statlige tilskudd til miljøtiltak gjennom Miljødirektoratets søknadssenter er fredag 15. januar for de fleste av tilskuddsordningene.  


Flere nyheter Få nyhetsvarsel