Skogbruk

Artiklar om skogbruket i Rogaland


16.04.2021

Her er opptak frå webinar for skogeigarar

Gjekk du glipp av webinara for skogeigarar? Her finn du opptak av føredraga om planting, ungskogpleie og skogbruksplanen. 


22.03.2021

Industriell skogsatsing i Rogaland

AT Skog går inn som eigar i Norsk Skogsmelasse AS. Langsiktig innsats i å utvikle teknologi og prosess for utvinning av sukker frå skogsråstoff til bruk i kraftfor kan bli ein realitet på Tau i Rogaland. Dette skjer i samarbeid med Fiskå Mølle, som er styrste eigar.


19.03.2021

Søndag 21. mars er verdens skogdag

Gratulerer med den internasjonale skogdagen den 21. mars! FN har sett denne dagen som dagen for å tenke over rollen skogen har i samfunnet, og korleis me kan sikre ei berekraftig forvalting av skogen.


08.03.2021

Webinar for skogeigarar; praktisk bruk av skogbruksplanen

Me inviterar til kveldswebinar for skogeigarar den 18. mars med tema bruk av skogbruksplanen og programmet ALLMA. Skogbruksplanen er skogeigaren sitt viktigaste verktøy for å gjere gode prioriteringar og gjennomføre tiltak til rett tidspunkt på sin eigedom. 


18.02.2021

Webinar for skogeigarar; Ungskogpleie – kvifor og korleis

Me inviterar til kveldswebinar med tema ungskogpleie torsdag 4. mars. Ungskogpleie er eit av dei mest lønsame tiltaka ein skogeigar kan gjera i skogen sin. Gjennom ungskogpleien blir tidlegare investeringar i forynging ivareteke, samtidig som ein legg til rette optimal produksjon og valmoglegheiter i framtida.


05.02.2021

Økonomisk gevinst med skogfond

Bjørn Helge Bjørnstad frå Skogkurs var tydeleg på at det potensielt er gode økonomiske gevinstar å henta med riktige investeringar i skogfond under webinaret «Økonomisk gevinst med skogfond». God planlegging av dei framtidige investeringane på eigedomen din er nøkkelen for å utnytte fordelane med skogfond best mogleg.  


03.02.2021

Framlegg til frivillig skogvern – Nag naturreservat i Strand kommune

Stasforvaltaren i Rogaland har sendt på høyring framlegg til frivillig skogvern for Nag naturreservat i Strand kommune.


29.01.2021

Webinar for skogeigarar; Smart planting for optimal bruk av arealet

Me inviterar til kveldswebinar med tema planting torsdag 11. februar! Ved å plante skog sikrar du produksjon av tømmer og karbondbinding, økonomien på eigedommen og tilgong på fornybart råstoff i framtida. Dette er eit av dei viktigaste tiltaket du som grunneigar gjer i skogen.


28.01.2021

Ein skog av bygg i tre i Rogaland

Bruk av tre som konstruksjonsmateriale har fått sin renessanse, også i Rogaland.


14.01.2021

Webinar for skogeigarar; Økonomisk gevinst med skogfond

Me inviterer til kveldswebinar med tema skogfond torsdag 28. januar! Skogfond gir økonomiske fordelar og legg grunnlaget for vidare investeringar i skogen din. Skogkurs gir deg ei innføring i praktisk bruk av skogfondet!


Skogbruk i Rogaland

Statsforvaltaren i Rogaland gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.
 
To viktig mål er å medverke til at me har ein infrastruktur som sikrar ein effektiv og lønnsam hogst samtidig som ein omsyn til miljøet, og at skogen blir tilfredsstillande forynga etter hogst. Me er også ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi.