Rovvilt

Bjørn, ulv, gaupe, jerv og kongeørn regnes som rovvilt. Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt landbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark. For å nå dette todelte målet må vi forvalte rovviltbestanden, samtidig som landbruket må tilpasse seg noe i kjerneområdene for rovvilt.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver i forvaltningen av rovvilt:

  • tildele midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og behandle søknader om erstatning for skader på bufe som er forårsaket av fredet rovvilt
  • behandle søknader om båsfangst av jerv og gaupe
  • gi tillatelse til skadefelling av gaupe, jerv, ulv og bjørn innenfor tildelt kvote fra rovviltnemnda
  • stå for forvaltningen av kongeørn, mellom anna å vurdere søknader om skadefelling
  • være sekretariat for den regionale rovviltnemnda, som skal sørge for at rovdyrstammene forvaltes slik at antallet dyr er så nært bestandsmålet i regionen som mulig 

Vis mer

Velg tema du er interessert i ved å trykke på ett av bildene over

Nedenfor finner du aktuelle nyheter om Statsforvalterens arbeid med rovvilt.


Publisert 24.10.2014

Har du sett spor etter gaupe?

I så fall kan det lønne seg å melde fra om dette, særlig dersom det er spor etter flere dyr i følge. Fylkesmannen og Rovviltnemnda utlover nemlig dusør på kr 3000,- for dokumenterte spor etter familiegrupper av gaupe.


Publisert 09.10.2014

Erstatning for rein tapt til freda rovvilt

Fylkesmannen har utbetalt erstatning for 3100 rein drept av fredet rovvilt i driftsåret 2013/2014.


Publisert 01.09.2014

Lisensfelling på jerv i Nordland 2014/2015

Rovviltnemnda i Nordland har fastsatt en kvote på 24 jerv under lisensfellinga for 2014/2015. Jakta starter 10. september.


Publisert 25.08.2014

Vil du samle inn DNA-spor etter bjørn?

Alle som ferdes i skog og mark oppfordres til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn. Materialet skal benyttes til å kartlegge bjørnens ferdsel og utbredelse.


Publisert 20.08.2014

En bjørn kan felles under lisensfelling i Nordland

Miljødirektoratet åpner for felling av en bjørn under årets lisensfelling i Nordland som starter 21. august.


Publisert 07.08.2014

Fylkesmannen gir tillatelse til skadefelling av bjørn i Saltdal

De siste dagene er det, på østsiden av Saltdal, funnet tre ferske tap av sau forårsaket av bjørn. Fylkesmannen har nå gitt tillatelse til skadefelling. Det pågår også skadefellingsforsøk på jerv i samme område.


Publisert 31.07.2014

Fellingstillatelse på bjørn i Hattfjelldal / Grane

Fylkesmannen mottok 29. juli søknad om tillatelse til skadefelling av 1 bjørn i deler av Hattfjelldal/Grane kommuner. Tillatelsen, som gjelder til 11. august, ble gitt umiddelbart av Fylkesmannen.


Publisert 15.05.2014

Rovvilt og beitesesongen 2014

Fylkesmannen har høy beredskap for å besvare henvendelser i forbindelse med tap av sau og rein forårsaket av rovvilt. Vi har også laget en brosjyre med informasjon om ulike tema knyttet til rovdyr og beitedyr. 
 


Publisert 29.04.2014

Bjørn i Nordland

Forekomsten av bjørn i Nordland består i stor grad av hannbjørner som i kortere eller lengre tid oppholder seg i fylket. Kun to binner er så langt påvist ved hjelp av DNA i Nordland. Sommeren 2013 ble det påvist ni ulike hannbjørner i fylket.


Publisert 29.04.2014

Fordeling av midler mot rovviltskader for 2014

Fylkesmannen har nå fordelt årets midler til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak). Til sammen er 7,5 mill. kroner fordelt til tiltak for sauenæringa og reindriftsnæringa.


Aktuelt

Vakttelefon for rovvilt i Nordland, nr. 47829091

Åpningstider:

  • 2. januar-14. mai: hver dag kl 09:00-19:00
  • 15. mai-30. september: hver dag kl 08:00-22:00
  • 1. oktober-23. desember: hver dag kl 09:00-19:00
  • 23. desember-1. januar: hver dag kl 10:00-14:00

Kvotetelefon for lisensfelling og kvotejakt, nr. 75531560