Skogbruk

Oppdatert 20.12.2023

Statsforvalterens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet. I samarbeid med andre aktører er Statsforvalteren også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvalteren skal være en pådriver for økt bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også et viktig mål å bidra til at vi har en infrastruktur som kan sikre en effektiv og lønnsom hogst, samtidig som næringen tar hensyn til miljøet. Statsforvalteren gir veiledning og bistand til kommunene på områder som landbruksveier, skogskader, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Vis mer

Det produktive skogarealet i Nordland er 6,4 millioner dekar, likt fordelt sør og nord for Saltfjellet. I sør er barskog dominerende, mens det er mest lauvskog i nord. Skogressursene i fylket gir gode muligheter for aktivitet og næringsutvikling. Samtidig skal skogbruket i Nordland ta sin del av ansvaret for å opprettholde biologisk mangfold i fylket.

Skogressursene i Nordland gir muligheter for høy lokal og regional verdiskaping. På gården – i bygda – i Nordland. Med unntak for vedproduksjon og noe lauvtrevirke til plateproduksjon ved Arbor i Hattfjelldal, er stort sett hele den økonomiske aktiviteten i skogbruket i Nordland basert på virke fra barskog.

Skogens betydning i klimaregnskapet

Klimaendringene er en viktig miljøutfordring der skogen kan gi et vesentlig positivt bidrag. Skogen binder store mengder CO2. Det vil være en viktig samfunnsoppgave for skogbruket å bidra til økt CO2-binding gjennom aktivt skogbruk og etablering av klimaskoger. Nordland har også betydelige bioenergiressurser som bør utnyttes.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.01.2024

Hogsten i Nordland når nye høyder

Vi kan notere ny rekord for avvirkning i Nordland. Totalt ble det hogd 231 000 m³ i 2023. Forrige toppnotering var i 2019, da det ble avvirket totalt 218 000 m³.


Publisert 21.10.2022

Gran i nord

Statsforvalteren i Nordland er prosjektansvarlig for forprosjektet "Gran i nord - egenskaper til konstruksjonsvirke av gran fra Nordland, Troms og Finnmark" som skal kartlegge egenskapene til konstruksjonsvirke av gran i Nordland.


Publisert 20.01.2022

Bioenergistrategi for Nord - Norge

Statsforvalterne i Nordland og Troms og Finnmark har i fellesskap laget en bioenergistrategi "Grønn varme i nord". 


Publisert 20.08.2020

Sluttrapport fra klimaskogprosjektet til Fylkesmannen i Nordland

Prosjektet var en av tre piloter om skog som klimatiltak. De andre pilotene ble gjennomført i Rogaland og Nord-Trøndelag.


Publisert 08.05.2020

Ekstraordinært tilskudd for å plante skog

Koronasituasjonen fører til ekstra kostnader med å plante skog. Derfor gis det et ekstra tilskudd på kr 1,30 per utsatt plante våren 2020.


Publisert 21.02.2020

Rekordhogst i Nordland

Hogsten i Nordland ble rekordhøy i 2019. Statistikken viser at det ble hogd totalt 218 000 m³. Det har tidligere ikke blitt registrert så høy avvirkning i Nordland.


Publisert 05.02.2019 av Administrator

Skogfond – smøring for skogen

Når en skogeier hogger i skogen sin er det obligatorisk å avsette mellom 4 og 40 prosent av tømmerets bruttoverdi på en skogfondskonto. I Nordland utgjør skogfondet samlet rundt 30 millioner kroner. Disse pengene tilhører skogen, og disponeres av den som eier den.


Publisert 04.07.2017

Sosiale nettverk i skognæringa i nord

"Sosiale nettverk i skognæringa i nord" er en rapport levert av SINTEF for prosjektet "Effektive verdikjeder i skogbruket i Kyst-Norge". Rapporten omhandler hvilke nettverk som gjør seg gjeldende i næringa. Rapporten kan være et interessant bidrag blant annet til arbeidet med skog i Regional plan for landbruket.


Publisert 14.10.2016

Spleiselag for Skogfrøverket

Nordlands skogeiere er med på spleiselag for å rehabilitere Skogfrøverkets anlegg på Hamar. Bidraget vil være ca kr 360 000,-.


Publisert 24.06.2016

Kommunene opplært i skogsveibygging

I to dager i juni var 16 kommunale skogbruksfolk samlet i Mosjøen for å lære mer om skogsveier. Fylkesmannen arrangerte kurs der målet var at kommunene skal bli i stand til selv å vurdere og godkjenne skogsbilveier.