Kommunal styring

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


14.07.2021

Utviklinga i kommuneøkonomien for 2020

Statsforvaltaren har laga ein rapport som viser hovudtrekka i utviklinga av kommuneøkonomien for 2020 i Møre og Romsdal. 


16.06.2021

Ekstra skjønnsmidlar grunna Covid-19

Møre og Romsdal har fått 28 millionar kroner til fordeling i fylket. Dei ekstra skjønnsmidlane skal bli brukt på utgifter knytt til smittevern i kommunane. 


26.05.2021

Rauma meldt inn i Robek

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har bede om at Rauma kommune vert underlagt statleg kontroll med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. 


11.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og kommuneproposisjonen 2022

11. mai la regjeringa fram forslag til revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen for 2022.


29.04.2021

Digitale kommunedialogmøte

Statsforvaltaren gjennomfører digitale dialogmøte med politisk og administrativ leiing i kommunane i perioden april – juni 2021.


19.03.2021

Skjønnsmidlar og Fylkesløft/prosjektskjønn for 2022

Statsforvaltaren inviterer kommunane i Møre og Romsdal til å kome med innspel til skjønnstildelinga for 2022. Ein del av skjønnsramma skal gå til innovasjon og utvikling i kommunane. Satsingsområda for 2022 står lista opp under Fylkesløft/prosjektskjønn.


09.03.2021

Tilsynskalender - Prosjektfase 3

Departementet har gitt Statsforvalterens fellestjenester(STAF) og Statsforvalteren i Møre og Romsdal(SFMR) i oppdrag å lede og videreutvikle Tilsynskalenderen i prosjektets siste fase. 


08.02.2021

Forventningsbrev 2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal sender i dag ut Forventningsbrev 2021 til kommunane i fylket. 


15.12.2020

Fordeling av skjønnsmidlar til smittevern og TISK

Vi viser til framleggelsen av nysaldert budsjett for 2020 og vedtaket om å auke kommunane sine skjønnsmidlar med 800 millionar kroner på landsbasis.   


30.11.2020

Kostra-rapportering for 2020

Frå og med rekneskapsåret 2020 skal også kommunens konsoliderte årsrekneskap, og årsrekneskap til interkommunale politiske råd og kommunale oppgåvefellesskap rapporterast.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel