Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


13.09.2021

Du har rett til å sjå kva stat og kommune gjer!

Veit du at du har rett til å få sjå sakspapira hos kommune og stat?


17.08.2021

Digital statsborgarseremoni 2021

Også i 2021 vert statsborgarseremonien i Møre og Romsdal digital. Seremonien vart tatt opp i fjor, og er noko redigert. Statsforvaltaren kjem med ei helsing til deg som fekk statsborgarskap i 2020 før seremonien startar.  


23.07.2021

"Hatet forvitre - Kjærlighet vinne!"

Dette er dei to siste linjene i diktet som Synnøve på 16 år skreiv i 2011. Det er dette diktet statsforvaltar Rigmor Brøste avslutta sitt minneord med i minnemarkeringa etter 22. juli terroren i Molde domkirke 10 år seinare.


11.06.2021

22. juli. 10-årsmarkering

Offisiell markering i Møre og Romsdal: 10 år sidan terroren på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011.


01.06.2021

Ynskjer du at aska etter deg vert spreidd i naturen?

Du kan søkje Statsforvaltaren om at aska etter deg vert spreidd på fjellet eller i sjøen.


05.05.2021

- Aldri meir 22. juli

Det er ti år sidan terroren råka Norge. No oppmodar statsforvaltar Rigmor Brøste alle kommunar i fylket til å sette arbeidet mot radikalisering enda høgare på dagsorden, slik at vi kan førebyggje ekstremisme som kan lede til terror og vald.


17.02.2021

En erfaringsguide for lokale planprosesser

Dette er en guide som viser eksempler på hvordan kommuner arbeider med lokale planprosesser
i tilknytning til Leve hele livet. 


17.02.2021

Tilskotsordningar

Reforma legg opp til at kommunar gjennom politiske vedtak skal ta stilling til korleis tiltaka i Leve hele livet kan utformast og gjennomførast lokalt, og deretter innarbeide dei i sitt planverk og sette reforma ut i livet.


21.01.2021, Endra 21.01.2021

Tilskot til trus- og livssynssamfunn

Statsforvaltaren i Agder behandlar saker om tilskot til trus- og livssynssamfunn i Møre og Romsdal.


20.10.2020, Endra 28.12.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Antallskrav for registrering og tilskudd, sammenslåing av tros- eller livssynssamfunn, organisasjonsnummer.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel