Barnehage

Barnehagen skal vere ei pedagogisk verksemd som gir barn gode høve for leik og meiningsfylte opplevingar og aktivitetar. Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Utanom foreldrebetalinga er det kommunane som er ansvarlege for å finansiere barnehagane.

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og ikkje-kommunale barnehageeigarar etter barnehagelova og fører tilsyn med at kommunane utfører dei oppgåvene dei skal etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter.

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter føresegnene i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Viss du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen din til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje gir deg medhald i klagen din, blir klagen automatisk sendt vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd.

Vis meir


30.06.2021

Barnehagar mot 2030 - stategi for barnehagekvalitet

Alle barn skal få eit godt barnehagetilbod, same kor dei bor og i kva for barnehage dei har plass.


15.06.2021

Nytt til årets barnehagestart

Her finn du nytt til barnehagestart 2021. 


15.06.2021

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur skal deles ut i år.


15.06.2021

Smittevernfagleg forsvarleg drift i barnehagar og skular - rettleiing

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdaningsdirektoratet har utarbeidd rettleiing som kan vere til hjelp i vurderingane om smittevernforsvarleg drift i barnehagar og skular.


21.05.2021

Opnar for grønt lys i trafikklysmodellen

Frå 27. mai kan lokale smittevernmyndigheiter vurdere om barnehagar og skolar i områdar med lite smitte kan gå til grønt nivå.


07.05.2021

Sårbare barn og unge under pandemien - ny rapport

Regjeringa har opprett ei koordineringsgruppe som skal følgje opp tilbodet til sårbare barn og unge under pandemien. No er den trettande rapporten frå gruppa offentleg.


26.03.2021

Oppdatert smitteveiledere for barnehage og skole

Smittevernveilederne for barnehage og skole oppdatert. Endringane vil gjelde frå 12. april 2021.


26.03.2021

BARNEHAGEKONFERANSEN 2021 - UTSATT

Den årlege Barnehagekonferansen som vert arrangert av Statsforvaltaren i M & R, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet i M & R er utsett til 2022.


09.03.2021

Barnehagar mot 2030

Kunnskapsministeren inviterer barnehagesektoren til felles innsats for å løfte kvaliteten fram mot 2030.


08.03.2021

Mat og måltider i barnehagen under koronapandemien

Koronapandemien har ført til ekstraordinære tiltak i ett år. Mange steder har dette resultert i full stopp i matserveringen. Det er ønskelig at de som per nå ikke har noe mattilbud allikevel prioriterer grønnsaker, frukt og melk, samt har et tilbud til barn som har glemt matpakke.