Barnehage

Oppdatert 17.11.2023

Barnehagen skal i samarbeid og forståing med heimen ta vare på barnets behov for omsorg og leik, og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle tilsette i barnehagen har ei plikt til å følgje med på korleis alle barna i barnehagen har det. Barnehagens tilsette skal gripe inn dersom barn blir utsette for krenkingar. Døme på krenkingar er utestenging frå leik, plaging, mobbing, vald eller diskriminering.

Dersom tilsette oppdagar at eit barn ikkje har det bra, må dei melde frå til styraren i barnehagen. I alvorlege tilfelle skal styrar melde frå til barnehageeigar.

Kommunens ansvar

Alle kommunar har ei lovfesta plikt til å tilby nok barnehageplassar. Ut over foreldrebetalinga har kommunen eit ansvar for å finansiere barnehagane, og kommunen gir tilskot til godkjende private barnehagar.

Det er barnehagemyndigheita i den enkelte kommune (bydel i Oslo) som skal sjå til at både kommunale og private barnehagar blir drivne i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheita skal gi rettleiing og føre tilsyn.

Statsforvaltaren rettleiar og fører tilsyn

Statsforvaltaren rettleiar kommunar og barnehagar etter barnehagelova, og fører tilsyn med kommunen (bydel i Oslo) som barnehagemyndigheit etter barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren kan i særlege tilfelle føre tilsyn med éin enkelt barnehage.

Statsforvaltaren er klageinstans

Statsforvaltaren behandlar klager på enkeltvedtak etter reglane i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter. Dersom du ønskjer å klage på eit enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikkje har gitt deg medhald i klagen din, skal klagen bli send vidare til Statsforvaltaren for endeleg behandling.

Vis meir


Publisert 15.06.2021

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur skal deles ut i år.


Publisert 15.06.2021

Smittevernfagleg forsvarleg drift i barnehagar og skular - rettleiing

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Utdaningsdirektoratet har utarbeidd rettleiing som kan vere til hjelp i vurderingane om smittevernforsvarleg drift i barnehagar og skular.


Publisert 21.05.2021

Opnar for grønt lys i trafikklysmodellen

Frå 27. mai kan lokale smittevernmyndigheiter vurdere om barnehagar og skolar i områdar med lite smitte kan gå til grønt nivå.


Publisert 07.05.2021

Sårbare barn og unge under pandemien - ny rapport

Regjeringa har opprett ei koordineringsgruppe som skal følgje opp tilbodet til sårbare barn og unge under pandemien. No er den trettande rapporten frå gruppa offentleg.


Publisert 26.03.2021

Oppdatert smitteveiledere for barnehage og skole

Smittevernveilederne for barnehage og skole oppdatert. Endringane vil gjelde frå 12. april 2021.


Publisert 26.03.2021

BARNEHAGEKONFERANSEN 2021 - UTSATT

Den årlege Barnehagekonferansen som vert arrangert av Statsforvaltaren i M & R, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet i M & R er utsett til 2022.


Publisert 09.03.2021

Barnehagar mot 2030

Kunnskapsministeren inviterer barnehagesektoren til felles innsats for å løfte kvaliteten fram mot 2030.


Publisert 08.03.2021

Mat og måltider i barnehagen under koronapandemien

Koronapandemien har ført til ekstraordinære tiltak i ett år. Mange steder har dette resultert i full stopp i matserveringen. Det er ønskelig at de som per nå ikke har noe mattilbud allikevel prioriterer grønnsaker, frukt og melk, samt har et tilbud til barn som har glemt matpakke.


Publisert 05.03.2021

Oppdatert rettleiar frå Bufdir

Bufdir har oppdatert rettleiaren om korleis barnehagar, skolar og SFO kan handtere bekymring for at tilsette har utsett barn for vald eller seksuelle overgrep.


Publisert 22.02.2021

Ekstraordinær innsamling i BASIL/GSI

Det vil i løpet av mars/april vere ei ekstraordinær datainnsamling gjennom BASIL/GSI for å få oppdatert kunnskap om konsekvensane av lokale smitteutbrudd for tilbodet til barn og unge