Helsetenester

Du har krav på å få nødvendig helsehjelp i kommunen der du bur, eller der du for tida oppheld deg. Du har òg krav på å få nødvendig helsehjelp frå spesialisthelsetenesta. Statsforvaltaren fører tilsyn med helsetenesta og behandlar klagesaker for å medverke til at du får dei tenestene du har krav på.

Du kan klage på at du ikkje får oppfylt rettane dine 

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei helsetenestene du har krav på, eller dersom du er ueinig i helsetenesta si vurdering av behandlingsbehovet ditt. For at den som har gjort det vedtaket du er ueinig i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klaga dit. Dersom du ikkje får medhald i klaga, blir ho send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. Statsforvaltarens vedtak er endeleg, og den aktuelle helsetenesta vil måtte rette seg etter det.

Du kan be Statsforvaltaren vurdere om helsetenesta har oppfylt pliktene sine

Statsforvaltaren kan også ta stilling til om tilsette i helse- og omsorgstenesta har forsømt pliktene sine slik at det har gått ut over deg. Det kan dreie seg om dei fleste plikter, blant anna manglande fagleg forsvarleg behandling og brot på teieplikta. Du ber om dette ved å sende brev til Statsforvaltaren. Ved særleg grove rettsbrot vil Statsforvaltaren sende saka vidare til Statens helsetilsyn, som blant anna kan gi åtvaring til helsepersonell eller gjere vedtak om tap av autorisasjon.

Det er viktig å understreke at Statsforvaltarens vurdering i desse sakene ikkje får direkte innverknad på rettane til klagaren. Sjølv om du har fått uforsvarleg behandling, har du ikkje automatisk rett til erstatning eller ny behandling. I ei av lenkjene til høgre finn du meir informasjon om korleis du kan klage på helse- og omsorgstenester.

Vis meir


Publisert 04.11.2021

Mann som drap Nav-tilsett hadde fått forsvarleg helsehjelp i åra før hendinga

I september gjekk ein mann til angrep på to tilsette ved eit Nav-kontor. Statsforvaltaren har vurdert om mannen fekk forsvarleg helsehjelp og oppfølging i åra før hendinga. Vår vurdering er at helsehjelpa frå alle tenestene var forsvarleg.


Publisert 13.10.2021

Leve heile livet-konferansar i Sogndal og Bergen

Leve heile livet inn i ny fase, er hovudtema for konferansane som det regionale støtteapparatet arrangerer i Sogndal 8. november og i Bergen 15. november. 


Publisert 13.10.2021

Ny nasjonal ordning for oppbevaring av journalar ved opphøyr og overdraging av verksemder

Ordninga gjeld frå 1. oktober 2021 og omfattar også innlevering av pasientjournalar ved tap og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning.


Publisert 11.10.2021

Uforsvarleg handtering av vaksinar

Statsforvaltaren har konkludert i tilsynssaka med fastlegevikaren som vi fekk bekymringsmelding om i mai 2021.


Publisert 06.10.2021

Pasientsikkerhetskonferansen 2021

Pasientsikkerhetskonferansen har som mål å inspirere til arbeid med pasientsikkerheit, reduksjon av pasientskadar og forbetring i helse- og omsorgstenesta. Den går føre seg 3. og 4. november og blir heildigital.


Publisert 30.09.2021

Kartlegging av samhandlinga mellom Nav og kommunane

Statsforvaltaren og Nav fylke skal kartlegge samhandlinga mellom Nav og kommunale helse- og omsorgstenester om personar som treng samtidig og koordinert bistand for å delta i arbeidslivet. Alle kommunar får tilsendt ei spørjeundersøking. 


Publisert 24.09.2021

Slik skal dei som slit med seinskadar etter korona få hjelp

Nasjonal plan for rehabilitering skal hjelpe dei som strevar med seinverknader etter korona å komme tilbake til kvardagen igjen.


Publisert 24.09.2021

Tilskotsordning for ALIS-avtale

Målet for tilskotsordninga er å auke talet på fastlegar i kommunen, redusere talet på ledige fastlegeavtaler og auke stabiliteten blant allmennlegar i spesialisering. Søknadsfristen er 16. november 2021


Publisert 17.09.2021, Sist endra 17.09.2021

Tilskot til oppfølging av akuttmedisinforskrifta - forlenga frist

Helsedirektoratet har forlenga utlysinga av tilskot til opplæring i akuttmedisin og kurs i valds- og overgrepshandtering for legevaktpersonell. Fristen er 31. oktober.


Publisert 15.09.2021

Tilskot til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsette barn

Målet med tilskotet er å utvikle og implementere kommunale modellar for systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og oppfølging av utsette barn. Merk kort søknadsfrist.