Barnehage og opplæring

Barn og unge har rett til ei god utviklings- og opplæringstid frå barnehagealder til fullført vidaregåande opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjeld for barn som fyller eitt år seinast innan utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikkje-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til ei tiårig grunnskuleopplæring frå dei fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlege. Det er kommunane som har ansvaret for grunnskuleopplæringa.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentleg finansiert vidaregåande opplæring. Det er fylkeskommunane som har ansvaret for opplæring på vidaregåande skule.

Statsforvaltaren gjennomfører tilsyn og behandlar klagar

Statsforvaltaren skal informere og rettleie innbyggjarar og eigarar av barnehagar og skular etter opplæringslova, privatskulelova og barnehagelova med tilhøyrande forskrifter. Statsforvaltaren er også klageinstans for enkeltvedtak på desse områda og fører tilsyn etter opplæringslova og barnehagelova.

Tilskot til skular og barnehagar

Det er i hovudsak skule- eller barnehageeigaren og kommunane som har rett til offentlege tilskot. Statsforvaltaren har oppgåver knytte til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskot.

Vis meir


27.09.2021

Ny mal for tilstandsrapport

Det har no kome ein ny mal for den årlege tilstandsrapporten, som har som mål å bidra til større merksemd om kvaliteten på opplæringa. 


27.09.2021

Ny versjon av ståstadanalysen for skule

Det har no kome ein ny versjon av ståsstadanalysen for skule der det mellom anna er lagt til ein ekstra fase med tips til skuleleiar.


21.09.2021

Klager på standpunktkarakterar

Handsaminga av klager på standpunktkarakterar i grunnskulen for førre skuleår er no avslutta. Vi har samanfatta vår erfaring med sakshandsaminga.


06.09.2021

Koronasmitte blant barn og unge

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppsummert kunnskapen dei har om aukande smitte og konsekvensar for barn.


03.09.2021

Karakter etter avslutta grunnskule

Avgangselevane som gjekk ut av grunnskulen våren 2021 hadde i snitt 43,3 grunnskulepoeng, som er 0,1 poeng høgare enn i fjor. Elevane i Vestland ligg 0,2 poeng over landssnittet.


26.08.2021

Webinar om statistikk

Utdanningsdirektoratet har oppdatert sine nettsider der tal og statistikk frå barnehage, skule og fag og yrkesopplæringa blir publisert. Det er kome ny funksjonalitet og nytt innhald som dei ønskjer å presentere for utdanningssektoren.


26.08.2021

Ny opplæringslov på høyring

Regjeringa meiner lovframlegget er ei framtidsretta opplæringslov som vil styrke sentrale elevrettar i grunnopplæringa. Høyringsfristen er sett til 20. desember 2021.


10.08.2021, Oppdatert 10.08.2021

Regelverkssamling om meldeplikt til barnevernet

Vi inviterer deg til regelverkssamling om meldeplikta til barnevernstenesta. Målgruppa for samlinga er skuleeigarar, barnehagemyndigheit, rektorar og styrarar.


24.06.2021

Oppsummering av spørsmål etter samling – barn med særlege behov

Vi har sett nærare på problemstillingar som kom opp i samband med våre temasamlingar våren 2021.


16.06.2021

Barnehageprisen for kunst og kultur 2021

Jobber barnehagen din godt med fagområdet kunst, kultur og kreativitet? Då kan de søkje innan 26. august 2021 om å bli tildelt året Barnehagepris.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel