Forurensning

Marin forsøpling.
Marin forsøpling. Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer

 

 


02.07.2021

Regulering av kunstgrasbanar med gummigranulat

Frå 1. juli 2021 gjeld nye reglar med mellom anna strengare krav til fysiske barrierar rundt kunstgrasbanar, og krav om forsvarleg handtering av snø som inneheld granulat.


01.06.2021

Vrakpant til 13 000 båtar i 2020

Vrakpant på fritidsbåtar er med på å redusera forsøpling i naturen. Over 36 millionar kroner har vorte utbetalte sidan ordninga starta i 2017.


18.05.2021

Skipsverft må greia ut tiltak mot forureina sjøbotn

Tre skipsverft i Vestfold og Telemark klaga på tiltaksplanar for opprydding i forureina sjøbotn. Miljødirektoratet opprettheld alle vedtaka.


23.03.2021

Tildeling av tilskot – marin forsøpling

Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark (NJF Telemark) og Oslofjorden Friluftsråd (OFS) har fått tilskot til tiltak for marin forsøpling frå Miljødirektoratet.


25.02.2021

Førehandsvarsling - Utbetring av veg Kjønnesvikvatn i Tokke

Vestfold og Telemark fylkeskommune har søkt om løyve etter forureiningsregelverket til å fylle ut og mudre, ved Voilen og Ullsteinskredene i Tokke.


18.02.2021

Førehandsvarsel - Mudring ved Skjerkøyveien i Bamble

Føremålet er å rydde området for dekk-klipp


13.01.2021

Statsforvaltaren har anmeldt Ragn-Sells

Statsforvaltaren gjennomførte eit tilsyn hos Ragn-Sells på Skjerkøya i september 2020. Ved bruk av undervatnsdrone vart det avdekt store mengder dekklipp på sjøbotnen utanfor anlegget.


11.01.2021

Marin forsøpling: Nå kan du søke om støtte

Planlegg du å rydda avfall langs strender eller på sjøbotnen i 2021? 


15.12.2020

Utsleppsløyve for nye Prestestranda renseanlegg

Drangedal kommune har fått løyve til utslepp av kommunalt avløpsvatn og overvatn frå Prestestranda avløpsanlegg i Prestestranda tettbygd område og tilhøyrande avløpsnett.


24.11.2020

Smådyrkrematoriet AS i Skien har fått løyve til verksemd

Fylkesmannen har vedtatt å gi Smådyrkrematoriet AS løyve til verksemd etter forureiningslova på visse vilkår.


Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Elisabet Rui
Telefon 33 37 11 78

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding