Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er ein føresetnad for god samfunnsutvikling. Regjeringa og Stortinget fastset dei nasjonale måla, og kommunar og fylkeskommunen har ansvaret for planlegginga på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningslova skal kommunane samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklinga på sine område gjennom samanhengande kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom si planlegging samordne verksemda til staten, fylkeskommunen og kommunen i fylket.

Statsforvaltaren har to sentrale oppgåver i arealforvaltninga:

  • Som fagstyresmakt innan landbruk, miljøvern, helse og samfunnstryggleik skal vi sørgje for at nasjonale interesser blir sikra.
  • Statsforvaltaren skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggjesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

01.07.2022

Uttale til Sandnes kommuneplan 2023-2038

Sandnes kommune har revidert heile kommuneplanen sin. Statsforvaltaren i Rogaland meiner kommunen har gjort eit solid arbeid, og har uttalt seg til planen. 


09.06.2022

Samordna statleg fråsegn til Klepp kommuneplan 2022 - 2033

Klepp kommune har hatt samfunnsdel med arealstrategi og arealdelen av kommuneplanen 2022 – 2033 til offentleg ettersyn. Statsforvaltaren har kome med ein statleg samordna fråsegn til kommuneplanen. Norges vassdrags- og energidirektorat og Statsforvaltaren har kome med motsegner til kommuneplanen.


31.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Time kommunes vedtak om tillatelse til bruksendring og avslår søknaden

Saken gjelder søknad fra Sushi Wave AS om å bruksendre fra kontor til restaurant med fravik fra teknisk krav om trinnfritt inngangsparti. Tillatelsen ble påklaget av Norges Handikapforbund, som blant annet anførte at det ikke var dokumentert at etablering av trinnfri atkomst ville medføre uforholdsmessige kostnader.


04.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør Stavanger kommune sitt vedtak, og avslår riving av vernede sjøhus

Saken gjelder en søknad om blant annet riving av to sjøhus langs Østervågkaien, og oppføring av to nye sjøhus samme sted.


04.05.2022

Høyringinnspel til temaplan for landbruk i Klepp

Klepp kommune har i disse dagar temaplan for landbruk på høyring. Statsforvaltaren meiner kommunen har gjort eit godt stykke arbeid og får fram kva landbruket bidreg med av positive funksjonar. Planen set lys på kva utfordringar det er innan landbrukssektoren opp i mot omsyn som naturverdiar, klima og miljø.


03.05.2022

Klagesak: Statsforvalteren omgjør eget vedtak. Stavanger kommunes vedtak om oppføring av to busskur i Ryfylkegata oppheves på grunn av mangelfull begrunnelse.

I 2016 ble det foretatt en mindre endring av reguleringsplan – opparbeidelsesplan for veiarealer mellom Breivikveien og Pedersgata i Storhaug bydel. Hensikten med planen var å legge til rette for ny bymessig infrastruktur i Ryfylkegata og Haugesundsgata. Ryfylkegata som kollektivgate og Haugesundsgata som samlevei og gjennomfartsvei for biler i området. Det er i denne planen busskurene ble tegnet inn.


02.05.2022

Webinar om skog- og arealbruks klimabidrag i kommunale planer

Klimaendringene er en velkjent problemstilling, også i Rogaland. Kommunene er en del av løsningen, og i dette webinaret ønsker vi å vise hvilke muligheter og verktøy kommunen har for å gjøre klimatiltak i sektoren skog- og arealbruk.


07.04.2022

Arealnøytralitet og effekter av arealendringer

Utsatt på grunn av sykdom. Ny dato er 4. mai. Klima- og naturkrisen er velkjente problemstillinger i Rogaland. Kommunene er en del av løsningen, og dette webinaret ønsker å vise til kunnskap, gode eksempler og erfaringer for å styrke vurderingsgrunnlaget i plan- og byggesaker.


29.03.2022

Tydelige signaler om fradeling av hus fra gårdsbruk

Tre søknader om dispensasjon for fradeling av bolig nummer to er avslått etter at Statsforvalteren i Vestland omgjorde kommunenes vedtak. 


23.03.2022

83 000 dekar jordbruksareal planlagt utbygd i kommuneplanar

I ny rapport frå SSB kjem det fram at det i godkjende kommuneplanar for heile landet er ein samla arealreserve på 589 km2 for bustad- og næringsføremål. Av dette utgjer 83 km2 jordbruksareal – 83 000 dekar.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel