Oversikten viser de fleste tilskuddsordninger vi administrerer, men er ikke uttømmende.

Vi publiserer informasjon om ordningene løpende. Vi publiserer også en del informasjon direkte på fagsidene, og anbefaler derfor at du oppretter et abonnement på nyhetsvarsling, der du selv velger hvilke tema du ønsker varsling for.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022 Organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner som arbeider for å fremme interesse for eller utvikling av skogbruk.
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager, frivillige lag, foreninger og organisasjoner
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken. Nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen
01. nov Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning Beite- og sankelag
15. okt Regionalt miljøtilskudd i jordbruket Landbruksforetak i Oslo og Viken
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge 1. Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.    2. Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring
01. okt Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelatert problemer og deres pårørende
26. sep Tilskudd til barnehager som vil øke sin kompetanse for arbeid med samisk innhold, samiske barn og barn av nasjonale minoriteter Kommunale og private barnehager
12. sep Tilretteleggingsmidler til barnehager Eiere/styrere i kommunale og private barnehager med ansatte som tar barnehagelærerutdanning ved siden av jobb.
27. aug Tilskuddsmidler til "Eldre ut på middag" Hjemmeboende eldre over 65 år
25. jun Midlertidig styrking av psykisk helse- og rusarbeid barn, unge og voksne med psykiske plager / rusproblemer som har behov for hjelp.
31. mai Prosjektskjønn for 2021 Oslo kommune og kommuner i Viken
15. mai Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående Elever og lærlinger med kvensk/norskfinsk bakgrunn i videregående opplæring
15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående Samer i videregående opplæring
13. mai Utlysning av tilskuddsmidler til kompetanseutviklingstiltak i voksenopplæringen for skoleåret 2021-2022 Lærere og ledere i voksenopplæringen
16. apr Statstilskudd Tros- og livssynssamfunn
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer Personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer
09. apr Tilskudd til infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning Kommuner og Fylkeskommuner
01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Kommuner og fylkeskommuner som gir opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
01. apr Frist nærmer seg: Utlysning av tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022 Lærere i grunnskole eller videregående opplæring som underviser i/på samisk
31. mar Sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet Seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig
31. mar Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
26. mar Utlysning av midler til fjellandbruk i Oslo og Viken 2021 Organisasjoner, institusjoner, kommuner og ulike former for samarbeidsorganer som har til hensikt å utvikle landbruk og landbruksbaserte næringer i fjellområdene i Hallingdal og Numedal
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatt oppfølging Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt Direkte målgruppe er helsepersonell som er ansatt i kommunene. Indirekte målgruppe er pasienter som har behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt uavhengig av diagnose, samt deres pårørende.
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd Ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten. For kompetansetiltak innen psykisk helse og rusfeltet kan ansatte også i andre kommunale og fylkeskommunale etater være målgruppe (f.eks. Nav, barnevernstjeneste, barnehager og skoler)
01. mar Landbrukets klima og miljømidler 2021 Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift Målgruppen er kommuner. Målgruppen i siste instans er brukere av helse og omsorgstjenester og deres pårørende.
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2021 Husdyreiere, personer, virksomheter, kommuner og lokalsamfunn
10. feb Kommunalt rusarbeid Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
01. feb Midler 2021-2022 til lokal kompetanseutvikling i barnehager, grunnskoler og videregående skoler Eiere av offentlige og private barnehager og skoler i Oslo og Viken
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021 NAV-kontor
15. jan Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø
Søknadsfrist Tittel
01. des Utlysning av fylkesinntrukne rentemidler i skogbruket for 2022
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager
15. nov Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i Oslo og Viken.
01. nov Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning
15. okt Regionalt miljøtilskudd i jordbruket
01. okt Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
01. okt Kommunalt rusarbeid
26. sep Tilskudd til barnehager som vil øke sin kompetanse for arbeid med samisk innhold, samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
12. sep Tilretteleggingsmidler til barnehager
27. aug Tilskuddsmidler til "Eldre ut på middag"
25. jun Midlertidig styrking av psykisk helse- og rusarbeid
31. mai Prosjektskjønn for 2021
15. mai Tilskudd til opplæring i kvensk eller finsk som andrespråk i videregående
15. mai Tilskudd til opplæring i samisk i videregående
13. mai Utlysning av tilskuddsmidler til kompetanseutviklingstiltak i voksenopplæringen for skoleåret 2021-2022
16. apr Statstilskudd
12. apr Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer
09. apr Tilskudd til infrastruktur, utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning
01. apr Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
01. apr Frist nærmer seg: Utlysning av tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk skoleåret 2021/2022
31. mar Sårbare eldre - Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet
31. mar Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert
26. mar Utlysning av midler til fjellandbruk i Oslo og Viken 2021
12. mar Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatt oppfølging
12. mar Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
01. mar Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt
01. mar Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
01. mar Landbrukets klima og miljømidler 2021
01. mar Implementering av velferdsteknologiske løsninger fra prosjekt til drift
15. feb Tilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2021
10. feb Kommunalt rusarbeid
01. feb Midler 2021-2022 til lokal kompetanseutvikling i barnehager, grunnskoler og videregående skoler
01. feb Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret - 2021
15. jan Nå kan du søke om tilskudd for å ta vare på natur og miljø