Sårbare eldre - aktivitetstilbud og besøksvert

Søknadsfrist:
31. mars 2021
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022 15.00

Dette er en av to ordninger i Tiltakspakke for sårbare eldre
Kommuner og fylkeskommuner kan søke tilskudd til aktivitetstilbud og besøksvert i sykehjem og omsorgsboliger, men kommunene kan samarbeide med frivillige og/eller næringslivet.

Publisert 17.02.2021

Målgruppen er eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning. Kommuner kan søke midler alene, eller i samarbeid med privat, ideell og frivillig sektor. Søkerkommune står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet, og det er denne kommunen et innvilget tilskudd utbetales til.

Vi viser til regelverket for ordningen for ytterligere beskrivelse. Dette ligger i høyre marg, sammen med søknadsskjema.

Søknad med eventuelle vedlegg skal sendes til postmottak: sfovpost@statsforvalteren.no

 

RAPPORTERING

Skjema for rapportering finner du på høyre side. Det skal rapporteres på status pr 31.12.2021. Rapporteringsfrist til statsforvalteren er 1. mars 2022

Samtidig med rapportering kan det søkes om overføring av evt. ubrukte midler til 2022.

 

Søknadsfrist:
31. mars 2021
Målgruppe:
Eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning
Ansvarlig:
Statsforvalteren
Hvem kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner
Rapporteringsfrist:
1. mars 2022 15.00