Utlysning av tilskuddsmidler til kompetanseutviklingstiltak i voksenopplæringen for skoleåret 2021-2022

Søknadsfrist:
13. mai 2021
Målgruppe:
Lærere og ledere i voksenopplæringen
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og nettverk i voksenopplæringen

Fylkeskommuner og nettverk (bestående av kommuner/fylkeskommuner) i voksenopplæringen kan melde behov om tilskuddsmidler for etterutdanning for lærere og ledere i VO. Fristen for å sende inn behovsmelding er 13. mai 2021.

Publisert 26.03.2021

Tilskudd til kompetanseheving i voksenopplæringen

Statsforvalterne forvalter årlig et tilskudd til etterutdanning for lærere og ledere i voksenopplæringen. Midlene som Kompetanse Norge stiller til disposisjon skal bidra til økt kompetanse og kvalitet i voksenopplæringen. Med voksenopplæring omfattes opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere, grunnskoleopplæring for voksne (inkludert FVO) og videregående opplæring for voksne.

Føringer og prioriteringer for årets tildeling

Kompetanse Norge kommer hvert år med presiseringer om føringer for tilskuddsmidlene. Vi forventer nærmere informasjon om dette i mai. Vi antar at det vil være lignende føringer for årets tildeling som i fjor, men vi forventer en dreining med fokus på implementeringen av de nye læreplanene.

Overordnede rammer for tiltakene er at de skal gi kompetanse innenfor følgende kompetanseområder:

 • Kompetanseheving i skolebasert utviklingsarbeid
 • Arbeidsmåter i opplæringen som bidrar til et mer effektivt og individuelt tilpasset opplæringstilbud
 • Utvikling av godt læringsmiljø, sånn som forebygging av mobbing og trakassering, inkludert utslag av negativ sosial kontroll
 • Kartlegging og vurdering

Samarbeidsforum for desentralisert ordning for kompetanseutvikling i voksenopplæringen i Oslo og Viken har videre besluttet at meldinger med følgende temaer vil bli prioritert i årets tildeling av tilskuddsmidler:

 • Fagfornyelsen
 • Norskfaget
 • Nytt læreplanverk/ny integreringslov
 • Tilpasset opplæring
 • Opplæring og vurdering i en digital skolehverdag
 • Lederutvikling

Prosess for å melde behov og tildeling av midler 2021

Fra 2021 skal voksenopplæringen delta i behandling og prioritering av behovsmeldingene som kommer fra sektoren. Dette gjøres gjennom et samarbeidsforum for ordningen i Oslo og Viken. I samarbeidsforumet sitter representanter fra ulike voksenopplæringsnettverk sammen med Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Samarbeidsforum har besluttet at disse kan melde behov for årets midler:

 • Nettverk (bestående av kommuner/fylkeskommuner)
 • Fylkeskommuner kan melde enkeltvis

Det skal benyttes et eget meldingsskjema for å melde behov for årets midler.

Frist for å melde behov er 13. mai 2021.

Statsforvalteren forventer å utbetale tilskuddsmidlene i juni 2021.

Eventuelle spørsmål om tilskuddsmidlene kan rettes mot kontaktpersonene du ser i feltet til høyre.

Søknadsfrist:
13. mai 2021
Målgruppe:
Lærere og ledere i voksenopplæringen
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Fylkeskommuner og nettverk i voksenopplæringen