Avfall og gjenvinning

Oppdatert 03.01.2022

Avfall og gjenvinning omfattar innsamling, mottak, lagring, behandling, gjenvinning og anna handtering av avfall. Dette kan føre til utslepp av klimagassar, tungmetall og andre miljøgifter.

Farleg avfall

Farleg avfall kan ikkje handterast saman med vanleg avfall. Farleg avfall inneheld helse- og miljøfarlege kjemikaliar som kan føre til alvorleg forureining og skade menneske og dyr. Verksemder som produserer farleg avfall, har plikt til å levere avfallet til eit godkjent avfallsmottak. Før transport skal avfallet deklarerast elektronisk på www.avfallsdeklarering.no

Statsforvaltaren kan gi løyve

Statsforvaltaren er forureiningsstyresmakt for dei fleste avfallsanlegg og kan gi løyve til verksemd som fører til forureining. Dette omfattar anlegg for mottak, sortering og behandling av avfall, bilvrakplassar, deponi, komposteringsanlegg og forbrenningsanlegg. Når Statsforvaltaren gir slike løyve, må verksemda i nokre tilfelle setje i gang spesifikke tiltak for å minske ulempa for andre. Statsforvaltaren skal også hente inn avfallsplanar frå hamner og drive tilsyn med dei.

Statsforvaltaren kontrollerer avfallsanlegga for å sikre at krava i løyva blir etterlevde. Det er forureiningslova, avfallsforskriftene, internkontrollforskrifta og løyva som er gitt, som ligg til grunn for kontrollane. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 17.09.2020

Kunngjering - Endra løyve til avfallsanlegg i Bergen kommune

Arna Jordsortering AS har 16. september 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Langedalen i Bergen kommune.


Publisert 11.09.2020

Kunngjering - endra løyve til avfallsanlegg

NOBI AS har fått endra løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Bjørkemoen i Voss herad.


Publisert 28.08.2020

Kunngjering - Løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg i Simadalen

Lindum AS har 18. august 2020 fått løyve etter forureiningslova til avfallsanlegg i Simadalen i Eidfjord kommune


Publisert 27.08.2020

Kunngjering - Mellombels løyve til mottak og sortering av massar frå Slettebakken deponi

Veidekke industri MM AS Bergen har 18. juni 2020 fått mellombels løyve etter forureiningslova til mottak og sortering av inntil 300 tonn massar frå Slettebakken deponi.


Publisert 27.08.2020

Kunngjering - Løyve etter forureiningslova til drift av avfallsanlegg på Ågotnes

Stena Recycling AS avd. Ågotnes har 10. mars 2020 fått løyve etter forureiningslova til mottak, lagring og behandling av 50 000 tonn jern og metall, 5000 tonn EE-avfall og inntil 3000 tonn batteri på CCB på  Ågotnes i Øygarden kommune.


Publisert 02.07.2020

Ny forskrift om bruk av betong og tegl frå riveprosjekt

Frå 1. juli 2020 er bruk og disponering av betong og tegl frå riveprosjekt regulert i kapittel 14A i avfallsforskrifta. 


Publisert 08.05.2020

Kunngjering - endra løyve til avfallsanlegg på Eidsmona

Fylkesmannen har vedteke å endre Nordfjord Miljøverk iks sitt utsleppsløyve etter forureiningslova til avfallsanlegg på Eidsmona.


Publisert 28.04.2020

Tilsyn med avløpshandteringa i Askøy kommune

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn 11. og 12. desember 2019 med Askøy kommune med tema avløpshandtering.


Publisert 23.04.2020

Miljøtilsyn i 2019

Fylkesmannen gjennomførte over 100 tilsyn på forureiningsområdet i fjor.


Publisert 15.04.2020

Søknad om løyve til avfallsanlegg på Sunde industriområde

Byggservice AS søkjer om løyve til å motta, mellomlagre, knuse og gjenbruke asfalt og betong i Kvinnherad. Frist for uttale er 15. mai 2020.