Barnevern

Oppdatert 03.03.2023

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessutan medverke til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Dersom du er misnøgd med barnevernet, kan du klage til Statsforvaltaren.

Kommunens oppgåver

Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det daglege arbeidet etter barnevernslova. Barnevernstenesta skal setje i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpa kan givast i form av råd og rettleiing, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlege hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og rettleiing og avlastningstiltak i heimen.

Barnevernstenesta har også ansvar for å gripe inn dersom tiltaka i heimen ikkje er tilstrekkelege for å sikre barnets behov. Barnevernstenesta kan då for ein periode i samråd med foreldra formidle plass i fosterheim eller på institusjon, eller på eit senter for foreldre og barn. Dersom eit barn skal plasserast utanfor heimen utan samtykke frå foreldra, må det gjerast vedtak om dette i barneverns- og helsenemnda.

Barn og unge har rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan seie meininga di om det barnevernet gjer, slik at det kan bli betre. Det gjeld uansett om du bor heime, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du meiner ikkje er rett. Statsforvaltaren skal passe på at barnevernet gjer jobben sin, og ei av dei viktigaste oppgåvene våre er å følgje med på at barnevernet følger lovar og reglar. Derfor kan du klage til oss!

Sei frå her

På denne sida kan du lese meir og sjå døme på kva andre barnevernsbarn har klaga på. 

Dersom det hastar veldig, du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Vi gir også råd og hjelper alle som tek kontakt med oss: barn, ungdom, besteforeldre, mamma, pappa, fosterforeldre, barnevernstenesta og barnevernsinstitusjonar. Viss du er vaksen og ønskjer å klage på barnevernet, ber vi deg bruke det digitale meldingsskjemaet Melding til Statsforvaltaren.

Barneverns- og helsenemnda

Barneverns- og helsenemnda har mynde til å ta avgjerder blant anna i saker om omsorgsovertaking og i saker som gjeld tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlege åtferdsvanskar. Avgjerder som er tekne av barneverns- og helsenemnda, kan bringast inn for domstolane. Denne nemnda heitte tidlegare fylkesnemnda, men endra namn til barneverns- og helsenemda med den nye barnevernslova. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren fører tilsyn med barnevernsverksemda i kommunen. Dette inneber blant anna at Statsforvaltaren behandlar klager på saksbehandlinga i barnevernstenesta og tek stilling til om barnevernstenesta har utført arbeidet sitt etter barnevernslova og forvaltningslova.

Statsforvaltaren er klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstenesta gjer etter barnevernslova. Dette vil i dei fleste tilfella vere saker der barn eller foreldre klagar over at dei ikkje får det hjelpetiltaket dei ønskjer.

Statsforvaltaren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjonar får forsvarleg omsorg og god behandling. Vidare skal tilsynet sjå til at barna blir behandla omsynsfullt og med respekt for integriteten til den enkelte. Dette inneber blant anna at barn som blir utsette for tvang på ein barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 24.06.2021

Ny barnevernlov vedtatt

Innstillinga til ny barnevernlov vart vedtatt ved behandling i Stortinget 18. juni 2021. Det vert lagt opp til at den nye barnevernlova trer i kraft i 2023. 


Publisert 04.05.2021

Øvingskøyring på barnevernsinstitusjonar

Ungdom som bur på barnevernsinstitusjon kan øvingskøyre dersom helsekrava er oppfylte. Det er opp til institusjonen om dei vil tilby ungdommane dette under institusjonsopphaldet.


Publisert 23.04.2021

Stor variasjon i korleis pandemien har påverka dei som bur på barnevernsinstitusjon

Helsetilsynet finn det svært bekymringsfullt at nokre barn og unge i barnevernsinstitusjonar ikkje har fått den hjelpa dei har behov for og krav på under pandemien.


Publisert 30.03.2021, Sist endra 07.04.2021

Tenester til barn og unge skal vere opne og tilgjengelege

Kommunane skal halde tenester til barn, unge og utsette familiar opne og tilgjengelege. Dette er viktig for å redusere konsekvensar av pandemien.


Publisert 26.02.2021

Kommunane i Vestland meiner at barnevernreforma må gjelde alle som jobbar med barn og unge

Det er blant innspela i den felles høyringsuttalen frå kommunane til tenestekatalogane som er utarbeidd i samband med barnevernreforma. Kommunane meiner tenestekatalogane må bli tydelegare.


Publisert 12.02.2021

Foreldre kan ikkje klage på utlevering av opplysingar til barnevernstenesta

Barnevernstenesta kan hente inn opplysningar frå offentlege instansar. Partane i saka, som til dømes foreldra og barn over 15 år, kan ikkje klage på dette.


Publisert 02.02.2021

Utsett iverksetjing av enkeltvedtak

Barneverntenesta sine enkeltvedtak utløyser klagerett for den som er part. Dersom vedtaket fører til at parten ikkje lenger har rett på eit tilbod eller ei teneste, kan parten be om at vedtaket ikkje vert sett i verk før klagefristen er ute eller klagen er handsama.


Publisert 17.12.2020

Dokumentasjon i barnevernssaker med fleire barn i ein familie

Barneverntenestene bør i utgangspunktet opprette separate dokument for kvart barn og innhente opplysningar om kvart barn i separate brev i saker som gjeld fleire barn i ein familie.


Publisert 15.12.2020

Mange kommunar manglar handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Vald i nære relasjonar skjer i eit betydeleg omfang og er eit alvorleg samfunns- og folkehelseproblem. Førebygging er viktig.


Publisert 13.11.2020

Verktøy i innsatsen mot vald og overgrep mot barn

Kommunane har ei viktig oppgåve når det gjeld å avdekke, avverje og førebyggje vald og overgrep. Det er utvikla ulike verktøy ein kan nytta i innsatsen mot vald og overgrep mot barn.