Landbruk og mat

Mat
Oppdatert 09.05.2022

Den viktigaste samfunnsoppgåva til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket medverkar òg til desentralisert busetjing og næringsliv over heile landet, miljøgode som bevaring av biologisk mangfald, kulturlandskap og dei karbonlagra som skogen og jorda utgjer. Landbruket speler òg ei viktig rolle for å vidareføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er eit politisk mål å halde oppe eit levande landbruk i heile landet. Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale landbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltaren skal blant anna

  • gi råd og assistanse til kommunane
  • kontrollere kommunane
  • behandle klager på kommunale vedtak innanfor landbrukslovgivinga
  • arbeide saman med andre regionale etatar og organisasjonar for næringsutvikling innanfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsetjingar for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å avgrense nedbygging av dyrka og dyrkbar jord og skog

Statsforvaltaren rettleier også kommunar, organisasjonar, næringsaktørar og bønder om moglegheitene som finst i det offentlege systemet. Statsforvaltaren støttar opp under aktivitetar knytte til utvikling og bevaring av regionale matkulturar, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt retta mot barn og unge.

Andre viktige offentlege aktørar innan landbruk er:

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

17.11.2022

Trøndersk Matmanifest revideres, nå kan du si din mening!

Trøndersk mat gir bedre folkehelse, spennende opplevelser og viktige arbeidsplasser, sier statsforvalter Frank Jenssen. Fram til 1. desember kan du sin din mening om hva som bør med når Trøndersk Matmanifest nå formes i ny utgave.


15.11.2022

Utsatt frist for søknad om tilskudd til drift av beitelag

Landbruksdirektoratet har meldt om problemer med eStil-server denne uka.

Søknadsfristen for å søke tilskudd til regionale miljøtilskudd, drift av beitelag (OBB) er derfor utsatt til 17. november.

 


25.10.2022

Regional jordvernkonferanse 2022

Hvordan skal vi vekte jordvernet opp mot andre samfunnsinteresser. Er tida inne for en ny tankegang?


13.10.2022

Åpen dag for nytilsatte i kommunal landbruksforvaltning

Landbruksavdelinga inviterer nyansatte i kommunal landbruksforvaltning til åpen dag på Statens Hus i Steinkjer.


12.10.2022

Fagsamling skogbruk

Velkommen til nettverkssamling for skognettverkene


28.09.2022

Ørland kommune er Norges kandidat til Europarådets landskapspris

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har offentliggjort at Ørland kommune med Rusaset-prosjektet og Austråttlandskapet er utpekt som norsk kandidat til Europarådets landskapspris i 2022-2023. Prisen deles ut til tiltak som sikrer gode landskapskvaliteter og styrker vern, forvaltning eller planlegging av landskap.


20.09.2022

Økouka 2022 - mange arrangementer i Trøndelag

Vi er ved oppstarten av årets Økouke i Trøndelag!

I løpet av oktober, vil det være rundt 40 ulike arrangement rundt om i fylket i regi av Økouka 2022.


06.09.2022

Kandidater til kulturlandskapsprisen 2022 - fornyet utlysning

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag ønsker kandidater til "Kulturlandskapsprisen 2022".  

Kulturlandskapsprisen 2022 deles ut til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag.  


02.09.2022

Sperregjerdet i Tufsingdal i ferd med å bli ferdigstilt

Forespørsel om å endre gjerdetraseen i Tufsingdal ble godkjent av Landbruks- og matdepartementet. Sperregjerdet ferdigstilles i løpet av kort tid.


23.08.2022

Bærekraftig og lokalt - ved Mære landbruksskole

Gjennom prosjektet Bærekraftige offentlige kantiner viderefører Trøndelag satsingen på offentlige måltid. Mære landbruksskole er en av pilotene i satsingen og tirsdag 23. august er det avspark sammen med elever og lærere på Mære.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel