Tilskudd til kommunal veterinærvakt

Vakttilskuddet skal bidra til å finansiere klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid, mens administrasjonstilskuddet skal bidra til å finansiere administrasjon av denne vakten.

Publisert 05.01.2022

Tilskuddene til kommunal veterinærvakt skal bidra til tilfredsstillende tilgang på tjenester fra dyrehelsepersonell. Vakttilskuddet skal i sin helhet brukes til godtgjørelse til veterinærene.  Hvis det er behov for mer enn avsatt tilskudd, må kommunene dekke dette sjøl.

Administrasjonstilskuddet skal brukes til å dekke utgifter ved administrasjon av veterinærvakta. Ubenyttet administrasjonstilskudd kan brukes til å godtgjøre veterinærer på vakt.

Tildeling av vakt- og administrasjonstilskudd er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og kan derfor ikke påklages.

Statsforvalteren har ingen rolle i forvaltningen av tilskuddene til kommunal veterinærvakt. Eventuelle spørsmål om ordningen bør derfor rettes til Landbruksdirektoratet. Her kan du lese mer informasjon om ordningen.

Kontaktpersonar