KLPs bærekraftspris 2021 til urbant landbruksprosjekt

Urbant landbruk
Urbant landbruk Foto: Julie Slettetveit.

Hamar kommune mottok 1. desember Kommunal Landspensjonskasse (KLP) sin framtidspris for det urbane landbruksprosjektet Finsal sanse- og skolehage. Statsforvalteren i Innlandet har bidratt med støtte både i form av skjønnsmidler og ressurser til prosjektledelse.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.12.2021

Urbant landbruk er et aktuelt og spennende felt som Statsforvalteren i Innlandet ønsker å løfte fram fordi vi mener at urbant landbruk bidrar til grønn omstilling på veien mot et bærekraftig samfunn. Hamar kommune har tatt rollen som pilotkommune for urbant landbruk i Innlandet, og Finnsal sanse- og skolehage er et av prosjektene som har kommet ut av dette.

Målgruppen for prosjektet er beboere ved Finsal aldershjem, skoleelever ved Ridabu skole og SFO, og de som soner samfunnsstraff og som er egnet for arbeidsoppgaver i prosjektet.

Finnsal sanse- og skolehage er en kombinert sanse- og skolehage hvor hovedmålet med den nye hagen er at den blir et godt sted å være for beboere og besøkende ved Finsal. Det skal være en god møteplass for unge og gamle og en god læringsarena for elever ved Ridabu skole. Urter, grønnsaker og bær som dyrkes i hagen skal benyttes i husholdningen ved Finsal og som en del av undervisningen ved skolen. Det kan være med på å skape gode måltider og gi måltidsglede. Hagen legger til rette for samfunnskontakt og vil gi økt trivsel, mer fysisk aktivitet og livsglede for beboerne ved Finsal. Elevene vil få økt kunnskap om matproduksjon, få større forståelse av hva kortreist mat innebærer, dyrkingskunnskap og kunnskap om bruk av selvdyrket mat i matlaging. Elevene lærer om matens vei fra jord til bord samtidig som de erfarer gleden ved å dyrke mat. Jorda som benyttes er fra Sirkula og er laget av kompostert hageavfall. Naturlige prosesser, sirkulærøkonomi og bærekraft er også sentrale temaer i undervisningen.

Domfelte som bidrar i opparbeidelse og vedlikehold av hagen blir bevisstgjort at vedkommende har noe å bidra med i samfunnet som blir satt pris på. Meningsfulle arbeidsoppgaver og mulighet til å bidra til samfunnets allmennytte skaper lettere en følelse av å høre til.

Tverrsektorielt samarbeid

Noe av det mest spennende og lærerike ved prosjektet er samarbeidet som har blitt til i utformingen og realiseringen av prosjektet. Prosjektgruppa har bestått av deltakere fra Ridabu skole og SFO, Finsalsenteret, Hamar naturskole (alle i Hamar kommune), Kriminalomsorgen Innlandet og Statsforvalteren. Kriminalomsorgen har en viktig rolle i etablering, drift og vedlikehold av hagen. Lions club Vang har bidratt med gravearbeider, masseutskifting og tilkjøring av jord fra gjenbruksstasjonen Sirkula. Vang Røde kors har sponset prosjektet med en stor gapahuk, som vil gi mange koselige stunder utendørs for store og små framover. Finsals venner er positive bidragsytere i prosjektet og vil delta aktivt i å ta hagen i bruk sammen med brukerne ved Finsal. Vang hagelag og Hoels gartneri i nabokommunen Stange bistår med uvurderlig fagkunnskap.

Juryens begrunnelse

I juryens begrunnelse ble samspillet mellom flere generasjoner og også mellom ulike grupper i samfunnet som vanligvis ikke har så mye med hverandre å gjøre vektlagt. Det at prosjektet forener eldre og barn, samtidig som det tilbyr meningsfulle oppgaver til de som er omfattet av kriminalomsorgen i kommunen, noe juryen karakteriserer som både samfunnsnyttig og en ny måte å tenke på. Det legges også merke til prosjektets miljødimensjon. Det oppleves som helhetlig planlagt og godt gjennomført med samarbeid mellom mange offentlige aktører og i tillegg det frivillige apparatet. Det finnes flere andre kommuner som har noe tilsvarende prosjekter, men denne kommunen klarer å trekke det litt lenger. Fortsatt er det i aller høyeste grad overførbart til andre.

Vil bruke kunnskapen

Statsforvalteren har lært mye av prosjektet og ser fram til å bruke denne kunnskapen videre og bidra i etableringen av nye fruktbare urbane landbruksprosjekt i Innlandet.