600.000 kroner til Urbant landbruk i Hamar

Foto av en dame i en hage med blomster
Foto: Karoline Finstad Vold.

Fylkesmannen i Innlandet har bevilget 600.000 kroner til Hamar kommune for prosjekter som handler om urbant landbruk. Prosjektene skal bidra til miljøvennlig byutvikling og at naturmangfold og grønne lunger i byen bevares.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.05.2020

Urbant landbruk er et aktuelt og spennende felt som Fylkesmannen i Innlandet ønsker å løfte frem. 

- Urbant landbruk bidrar til grønn omstilling på vegen mot et bærekraftig samfunn, sier Karoline Finstad Vold, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

– Hamar kommunes planer er helt i tråd med Innlandets strategi for bioøkonomi, der målsettingen blant annet er å utvikle kompetansemiljøer og initiere utviklingsprosjekter. EU sin definisjon av bioøkonomi omhandler bærekraftig produksjon og omdanning av biomasse til mat, helse- og fiberprodukter, til industrielle produkter og til energi. Urbant landbruk svarer opp flere av disse punktene, sier Finstad Vold.

Pilotprosjekt

Fylkesmannen skriver i vedtaket at prosjektet i Hamar vil tilføre viktig kompetanse i Innlandet.

- Urbant landbruk er relativt nytt i Norge, og for å få fart på utviklingen, er det viktig at noen går foran. Vi ser gode muligheter for at det Hamar skal gjøre, kan bli et pilotprosjekt for resten av Innlandet. Det sier Haavard Elstrand, miljø- og landbruksdirektør hos Fylkesmannen. – Erfaringene til Hamar vil ha stor overføringsverdi til andre byer.

Forprosjekt har vist mange muligheter

Hamar har lagt grunnlaget for sin satsing gjennom et seks måneders forprosjekt, som har vært støttet av Fylkesmannen i Innlandet. Forprosjektet har vist at det er stort engasjement rundt urbant landbruk både internt i kommunen og i samfunnet for øvrig.

- Noen prosjekter er allerede igangsatt, og mange på idestadiet, forteller fagleder miljø og klima i Hamar kommune, Lise Urset. - Sykehjem, skoler, Naturskolen, NAV, biblioteket og flere andre har klare ønsker om å få bidra i satsningen.

- Forprosjektet har også vist mange muligheter for utveksling av kunnskap og bedre kontakt mellom landbruket og innbyggerne. Hamar kommune har stor tro på at innbyggere med bedre kunnskap om matproduksjon vil bidra til mindre matsvinn og større respekt for landbruksnæringen, forteller Urstad.

Hamars satsing på byutvikling passer godt sammen med satsningen på urbant landbruk. Dyrkingsprosjekter i sentrum kan skape gode møteplasser på tvers av alder, etnisitet og sosial tilhørighet. Dette har vi allerede et godt eksempel på i parsellhagen til Hamar sanitetsforening. Byutviklingen i Hamar må være bærekraftig og bidra til å bevare byens naturmangfold, kulturlandskap og grønne lunger – dette kan prosjekter innen urbant landbruk bidra til.

- Støtten fra fylkesmannen gjør det mulig å sette i gang et hovedprosjekt og å gjennomføre tiltak raskere. En satsning på urbant landbruk er allerede godt forankret i kommuneplanen og i kommunedelplan for miljø og klima, sier Urset, som også leder prosjektet.

Ordfører i Hamar, Einar Busterud, har stor tro på prosjektet: - Hamar ligger "midt i matfatet" i et av landets rikeste landbruksområder. Landbruket har stor betydning for området. Vi ønsker både å øke innbyggernes interesse og forståelse for landbruket og utnytte noen av mulighetene for matproduksjon i byen. Slik sett er Urbant landbruk et kinderegg.

Grønn omstilling

Forbrukere i dag er opptatt av matens opprinnelse, ren mat, bærekraft og grønn omstilling. Med pandemien som vi nå opplever, er det trolig at dette fokuset bli ytterligere forsterket.

For å lykkes med grønn omstilling, trenger vi tverrfaglige samarbeid mellom ulike aktører i samfunnet. - Fylkesmannen kan bidra med kompetanse innen for eksempel næringsutvikling, jordbruk, vannforvaltning, grøntanlegg og hagebruk, sier seniorrådgiver Merethe Sandum.

Kortreist

Jørn-Roar Follum, landbrukssjef ved Hedmarken Landbrukskontor, har deltatt i forprosjektet. Han ser mange fordeler ved å satse sterkere på det urbane landbruket:

- Utviklingen av det bynære jordbruket i Hamar vil kunne ta vare på jordbruksarealene og gi næringen gode og tilpassede rammebetingelser, slik at de i samarbeid med befolkningen kan sikre bærekraftige bruk som bidrar til å dekke etterspørselen lokalt av jordbruksprodukter av god kvalitet.

Nasjonal strategi

Regjeringen har besluttet å utarbeide en nasjonal strategi for urbant landbruk. Regjeringens mål er å etablere prosjekter som bidrar til bærekraftig byutvikling, integrering, utdanning, arbeidstrening, innovasjon og klimatilpasning.

- Det pågår en oppblomstring av urbant landbruk i byer over hele verden, også i Norge. Stadig flere oppdager gleden ved å dyrke jorda og høste sin egen mat. Når flere får kunnskap om matproduksjon, og jordteiger holdes i hevd, styrker vi samtidig beredskapen og matsikkerheten, understreket landbruks- og matminister Olaug Bollestad. Her kan du lese mer om regjeringas arbeid med strategien for urbant landbruk.

For nærmere informasjon: