Utlysing av midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2018

Prosjekt som kan bidra til å løyse våre regionale utfordringar på klima- og miljøområdet kan få økonomisk støtte frå Fylkesmannen i Rogaland. Frist for å søkje er 15. mars.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.02.2018

Regionale prioriteringar

Søknadar som støtter strategiar i Regionalplan landbruk om miljø- og klimatiltak i jordbruket, og nasjonale føringar om å prioritere klimagassutslepp/karbondbindeing vil bli prioritert. I 2018 ønskjer vi særskilt å få inn søknadar på følgjande område:

 • Fellestiltak som mobiliserer jordbruket til auka miljøinnsats
 • Prosjekt som mobiliserer til reduksjon av klimagassutslepp i jordbruket
 • Prosjekt innan følgjande tema:
  • Kartlegging av avrenning frå veksthus
  • Utvikling av rettleiar for handtering av vaskevatn i driftsbygningar
  • Utvikling av retningsliner for etablering av plansiloar
  • Kartlegging av viktige restareal på Jæren

Fylkesmannen kan støtte inntil 70 prosent av den totale kostnadsramma for prosjektet. I særlege tilfelle kan det bli gitt tilskot utover dette.

Elektronisk søknad

Nytt i 2018 er at søknaden skal leverast elektronisk i Altinn. Det er ikkje lenger mogleg å sende papirsøknad. På heimesida til Landbruksdirektoratet finn du informasjon om korleis du leverer søknaden.

Lever elektronisk søknad her

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.