Desse prosjekta får klima- og miljøtiltaksmidlar i 2019

Fylkesmannen i Rogaland fekk i år 690 000 kr til å støtte regionale prosjekt. Så langt har sju prosjekt fått støtte.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.04.2019

Føremålet med Klima- og miljøprogrammet i jordbruket er å stimulere til gode løysningar på miljøutfordringane gjennom å støtte informasjonstiltak og utgreiing. Kvart fylke får årleg regionale midlar til å støtte gode prosjekt. I 2019 fekk Rogaland søknadar om til saman 715 800 kr. Sju prosjekt har så langt fått støtte:

Prosjekt Organisasjon
Frivillige tiltak i landbruket. Samarbeidsprosjekt mellom kommunane på Jæren for å stimulere til tiltak i jordbruket som kan betre vasskvaliteten i Jærvassdraga.

Hå kommune er vertskommune på vegne av Klepp, Time, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, Sola, Randaberg.

Video om miljøtiltak. Hå kommune
Forprosjekt, vask av fjørfehus. Vurdere om vasking av fjørfehus kan gi næringsavrenning til vassdrag, og klargjere behov for prøvetakingsprosjekt. NIBIO
Miljøregistrering på gardsbruk i Time. Time kommune
Næringsinnhald og volumvekt av fjørfegjødsel. NLR Rogaland
Soner for pollinerande insekt. NLR Rogaland
Kartlegging av avrenning frå veksthus Rogaland landbruksselskap

  

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.