550 000 kr til miljø- og klimaprosjekt i Rogaland

Fylkesmannen i Rogaland forvaltar regionale klima- og miljøtiltaksmidlar i jordbruket. Fem prosjekt har fått finansiering i 2018.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.07.2018

Midlane blei lyste ut med søknadsfrist 15. mars. Fylkesmannen i Rogaland fekk inn 8 søknadar. Prosjekta som har fått støtte i 2018 er:

 • Frivillige tiltak i landbruket, Rogaland landbruksselskap. Samarbeidsprosjekt mellom kommunane i Jæren vannområde for å motivere bønder til å gjere tiltak for å betre vasskvaliteten i Jærvassdraga.
 • Kartlegging av viktige restareal i Hå og Klepp, Ecofact Sørvest AS.
 • Utprøving av beslutningsverktøy for riktig gjødsling i potet, NLR Rogaland. Støtte til feltforsøk i Rogaland som er ein del av eit større fellesprosjekt.
 • Møteserie om etablering av brennelag for skjøtsel av kystlynghei. Magnus Søyland.
 • Kartlegging av avrenning frå veksthus, Rogaland landbruksselskap.

Regionale prioriteringar for 2018

Søknadane blei behandla i tråd med prioriteringane som blei sette ved utlysinga. Her blei følgjande område særleg prioritert:

 • Fellestiltak som mobiliserer jordbruket til auka miljøinnsats
 • Prosjekt som mobiliserer til reduksjon av klimagassutslepp i jordbruket
 • Prosjekt innan følgjande tema:
  • Kartlegging av avrenning frå veksthus
  • Utvikling av rettleiar for handtering av vaskevatn i driftsbygningar
  • Utvikling av retningsliner for etablering av plansiloar
  • Kartlegging av viktige restareal på Jæren

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontaktpersonar