Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid for barn og unge.

Når barn og unge har behov for hjelp trenger de tidlig innsats fra flere instanser. Kommunene har et helhetlig ansvar for barn og unge, og skal gi tilpassede tilbud til rett tid. Barnehage og skole er sammen med hjemmet i en unik posisjon til å avdekke, men også følge opp utsatte barn og unge i samarbeid med for eksempel helsestasjon eller andre helseforetak.

Publisert 20.05.2021

Lovverket

I barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven, sosialtjenesteloven og opplæringsloven, er det nedfelt samarbeidsplikt for tjenestene på systemnivå og i enkeltsaker. Lovverket legger opp til at kommunen på overordnet nivå må legge til rette for at tjenestene kan samarbeide med hverandre og at de enkelte tjenestene må legge til rette for det samme.

Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

I nasjonal faglig retningslinje om tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge, gis det ulike råd til hvordan kommunene kan bedre sin samhandling for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.

Seks direktorat står bak retningslinjen med mål om å styrke oppdager- og handlingskompetansen hos kommunalt ansatte. Tverrfaglighet er viktig i alle ledd i forvaltningen og arbeidet med retningslinjen er koordinert av Helsedirektoratet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet. Retningslinjen er et resultat av prosjektperioden 0-24-samarbeidet.

Retningslinjen presiserer sektorenes ansvar for utsatte barn og unge og vektlegger betydningen av tverrfaglig samarbeid og samhandling mellom sektorene. Totalt er det 7 anbefalinger hvor 3 omhandler kommunens ansvar, og 4 er rettet mot ansattes ansvar for kunnskap og handling i sitt arbeid med utsatte barn, unge og deres foreldre.

Samhandlingsmodellen BTI

Samhandlingsmodellen BTI er et verktøy og handlingsveileder som skal øke de ansattes kompetanse og lette samarbeidet til fordel for det berørte barnet. BTI er et verktøy kommunen kan benytte seg av for å samordne tjenestene og sikre medvirkning så tidlig som mulig uten brudd i oppfølgingen. Den skal også gi god oversikt over aktuelle tjenester for barn og foreldre, men også sikre at ansatte i kommunen kjenner til tjenester og hvordan gå frem ved bekymring for et barn.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.