Klage på avslag på lokaliteten Hysværet

Fylkesmannen i Nordland har nå oversendt klage på avslag på oppdrett på lokaliteten Hysværet som ligger i Vegaøyan verdensarvområde til behandling i Miljødirektoratet. Fylkesmannen anbefaler Miljødirektoratet å opprettholde avslaget.

Publisert 04.10.2018

Fylkesmannens avslo søknad om utslippstillatelse 18.5.2017 og ARNTZEN DE BESCHE Advokatfirma AS har på vegne av Vega Sjøfarm AS påklaget vedtaket. Saken har tatt lang tid å behandle pga pågående prosesser for å avklare omfang og lokalisering av akvakultur innenfor Vegaøyan verdensarvområde.

Vega Sjøfarm AS har etter Fylkesmannens vurdering ikke ettersendt tilstrekkelig informasjon om miljøtilstanden på lokaliteten. Det mangler en korrekt utført forundersøkelse etter NS 9410:2016 standard -  dette dreier seg ble om manglende prøvepunkter i overgangssonen og dypområdet øst for lokaliteten Hysvær - og analyser av bunndyr og øvrige C-undersøkelsesparameter i forundersøkelsen.

Mangler i søknaden gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å gjøre en vurdering av lokalitetens påvirkning mht forurensning. Sammen med områdets betydning som verdensarvområde, landskapsvernområde med dyrelivsfredning og den uavklarte plansituasjonen betyr dette at utslippstillatelse ikke bør gis. Klagerens anførsel om at etablering av anlegget vil føre til bidrag av arbeidsplasser som kan sikre aktivitet og bosetting på Vegaøyene oppveier ikke etter vår vurdering tiltakets ulemper. Vårt vedtak av 18.5.2017 opprettholdes, og saken sendes Miljødirektoratet for klagebehandling

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.