Medaljar og ordenar

Foto: Marianne Bakos / Statsforvalteren i Nordland.
Oppdatert 22.03.2022

Kongens fortenestemedalje vart stifta av H.M. Kong Haakon VII 1. februar 1908. Medaljen blir delt ut som påskjønning for innsats av særleg samfunnsgagnleg natur.

Fortenestemedaljen blir delt ut som påskjønning for:

  • pionerinnsats eller annan spesiell innsats av særleg samfunnsgagnleg natur på område som kunst, kultur, vitskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid
  • særleg fortenestefull ulønt innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlege eller private verv, i frivillige organisasjonar eller i anna samfunnsnyttig verksemd
  • særleg fortenestefullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg teneste der innsatsen har lege langt over det normale, og der vedkommande også har vist aktivt samfunnsengasjement utover arbeidsinnsatsen sin
  • ein livsinnsats som kan stå som eksempel for andre

Statuttane for tildeling av Kongens fortenestemedalje blir endra i tråd med samfunnsutviklinga. Den siste endringa vart gjort 30. mars 2012. Etter dei nye statuttane blir det lagt avgjerande vekt på at kandidatar til medaljen har gjort samfunnsnyttig innsats over lengre tid, inkludert frivillig arbeid og engasjement. Samstundes blir det ikkje lenger lagt vekt på tenestetid i 40 år eller meir.

Den siste oppdateringa av statuttane medfører også at omgrepet "Kongens fortenestemedalje i sølv" fell bort og blir erstatta av "Kongens fortenestemedalje". Kongens fortenestemedalje i gull blir berre tildelt i heilt ekstraordinære tilfelle og kan ikkje søkjast om.

St. Olavs orden

St. Olavs orden vart stifta av kong Oskar I 21. august 1847 og vart sist revidert 19. juni 2015. Ordenen blir tildelt som påskjønning for ”utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten”.

Søknad om tildeling av Kongens fortenestemedalje og St. Olavs orden skal stilast til H.M. Kongen og sendast via Statsforvaltaren i fylket der kandidaten bur.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.01.2018 av Administrator

Otto Ingvard Holdal fra Vestvågøy har mottatt Kongens fortjenstmedalje

Otto Holdal fikk utmerkelsen for en betydelig samfunnsinnsats både yrkesmessig, politisk og på frivillig basis i lag og foreninger.


Publisert 04.01.2018

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen 8. mai 2018

Kommunene oppfordres til å foreslå mottakere av Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Forslag sendes til Fylkesmannen.


Publisert 20.12.2017

Disse fikk Kongens fortjenstmedalje høsten 2017

Høsten 2017 fikk fire personer i Nordland Kongens fortjenstmedalje. Her er oversikten:


Publisert 02.05.2017

Ninny Petrine Jensen er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Ninny Petrine Jensen fra Bodø ble tildelt Kongens fortjenstmedalje under en tilstelning i kommunen torsdag 27. april.


Publisert 10.02.2017

Kajsa Zetterquist er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Søndag 5. februar ble Kajsa Zetterquist tildelt Kongens fortjenstmedalje under en tilstelning i Adde Zetterquist kunstgalleri på Storjord i Saltdal.


Publisert 08.12.2016

Fylkesmannen har tildelt medaljer for redningsdåd til sjøs

Skipssjef Rune Stenevik, løytnant Raymond Isehaug og vernepliktig Ola Strand Lien er tildelt medalje for redningsdåd til sjøs. KV Bergen er tildelt plakett for redningsdåd til sjøs.


Publisert 15.03.2016

Finn Myrvang har fått Kongens fortjenstmedalje

Finn Myrvang fra Bø kommune, ble tildelt medalje på slutten av 2015, for sitt store engasjement for lokalhistorie og sitt arbeid med å samle stedsnavn.


Publisert 10.03.2016

Bjørn Richard Monssen er tildelt Kongens fortjenstmedalje

Bjørn Richard Monssen fra Bodø fikk medaljen for sitt store engasjement og innsats for det frivillige kultur- og idrettslivet i Bodø og Nordland.


Publisert 09.03.2016

Inga Karlsen har fått Kongens fortjenstmedalje

Inga Karlsen fra Tysfjord fikk medaljen for sin innsats for samiske eldre. Ordfører, Tor Asgeir Johansen, delte ut medaljen på et arrangement på Àrran den 21. desember 2015.


Publisert 29.09.2015

Kongens fortjenstmedalje er tildelt

Tor Lundbakk, Svein Kristen Kongsjord og Tore Kjeldahl Hekneby er  tildelt Kongens fortjenstmedalje i sommer.


Send oss digital melding

Du kan sende søknaden til Statsforvalteren digitalt ved å bruke vår løsning for sikker digital melding. Vedlegg kan legges med søknaden.

Sikker melding fra privatperson

Sikker melding fra bedrift/organisasjon

Dersom du ønsker å sende oss brevpost står adressen nederst på siden.