Webinar om aldersvennleg samfunn

Dato:
15. september 2021 09:00 - 13:45
Stad:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Tilsette og leiarar i alle avdelingar i kommunane, planleggarar, politikarar, administrasjon, eldreråd, ungdomsråd , rådet for personar med funksjonsnedsettelser, frivillige lag og organisasjonar, arbeids- og næringsliv, kunnskaps- og forskingsinstitusjonar, og innovasjons- og utviklingsmiljø og alle interesserte.
Påmeldingsfrist:
10. september 2021 23:59

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Møre og Romsdal inviterer til webinar om aldersvennleg samfunn.

 

Publisert 02.07.2021

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Møre og Romsdal, har valt aldersvennleg samfunn som eit av hovudtema i 2021.

Reforma legg opp til at eldre skal få brukt ressursane sine og dekka behova sine i dei ulike fasane av alderdommen. Det handlar om å skape eit meir aldersvennleg samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet.

Eit aldersvennleg samfunn blir skapt ved å sette brukarperspektivet først, og mobilisere arbeids- og næringsliv, kommunar og lokalsamfunn, sivilsamfunn og interesseorganisasjonar.

Kunnskaps- og forskingsinstitusjonar og innovasjons- og utviklingsmiljø er viktige medspelarar. Strategien skal stimulere til brei innsats i eit langsiktig perspektiv.

I eit aldersvennleg samfunn er planlegging og samfunnsutvikling, bustadpolitikk, lokalt kulturliv og transport viktige element. Arbeidet med aldersvennleg samfunn kjem heile folket til gode.

Eit lokalsamfunn som er trygt, inkluderande og tilgjengeleg for eldre, vil også vere det for barn og føre til auka livskvalitet for øvrige innbyggarar.

Leve heile livet handlar om å spreie gode løysingar for eldre på tvers av kommunegrenser. Vi har derfor lagt opp til  digital erfaringsutveksling i grupper og felles.

Føredragshaldarane kjem frå Senter for eit aldersvennleg samfunn, KS, Husbanken, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kommune.

Tid: 15. september, kl. 0900 - 1345

Stad: Teams (oppkoblingslenke vert tilsendt etter endt påmeldingsfrist)

Påmelding:  Det er elektronisk påmelding innan 10. september 2021.  Påmeldingsskjema vil du fram til då finne lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@statsforvalteren.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 85 11.

Stadfesting:  Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort.  Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
15. september 2021 09:00 - 13:45
Stad:
Digitalt - Teams
Arrangør:
Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Tilsette og leiarar i alle avdelingar i kommunane, planleggarar, politikarar, administrasjon, eldreråd, ungdomsråd , rådet for personar med funksjonsnedsettelser, frivillige lag og organisasjonar, arbeids- og næringsliv, kunnskaps- og forskingsinstitusjonar, og innovasjons- og utviklingsmiljø og alle interesserte.
Påmeldingsfrist:
10. september 2021 23:59