Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. mar Kommunalt kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2023 Tilsette i helse- og omsorgstenestene, og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretting Personar som er i risiko for å utvikle, eller har rusmiddelrelaterte problem, og deira pårørande
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg Leiarar og tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Endeleg målgruppe er pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, og deira pårørande
17. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester Kommunar og vaktdistrikt
01. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2023 – overgangsordning Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2023 Målgruppa for ordninga er sosialt og økonomisk vanskelegstilte som treng sosiale tenester frå Nav, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
01. feb Tilskot for å ivareta naturmangfald i kommuneplanlegginga Kommunar
15. jan Tilskot til truga arter Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar
15. jan Tilskot for truga naturtypar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og instutisjonar
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar
15. jan Tilskot til kalking Frivillige organisasjonar, kommunar, interkommunale organ og fiskerettshavarar
15. jan Tilskot til generell vassforvaltning Vassområdeutval, interkommunale vassprosjekt, kommunar, forskingsinstitusjonar og frivillige organisasjonar
15. jan Tilskot til tiltak mot framande organismar Regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder
15. jan Tilskot til fisketiltak Frivillige organisasjonar, forskingsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ
Søknadsfrist Tittel
15. mar Kommunalt kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2023
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretting
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg
17. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester
01. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2023 – overgangsordning
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2023
01. feb Tilskot for å ivareta naturmangfald i kommuneplanlegginga
15. jan Tilskot til truga arter
15. jan Tilskot for truga naturtypar
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt
15. jan Tilskot til kalking
15. jan Tilskot til generell vassforvaltning
15. jan Tilskot til tiltak mot framande organismar
15. jan Tilskot til fisketiltak