Søknadsfrist Tittel Målgruppe
15. nov Tilskot til generell vassforvaltning Vassområdeutval, interkommunale vassprosjekt, kommunar, forskingsinstitusjonar, frivillige organisasjonar og private verksemder
15. nov Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk) Beitelag
15. okt Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP) Bønder
21. aug Tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege elevar i 2023 Barn i barnehagar i alderen 4-6 år i Vestland fylke. Vidare nykomne minoritetsspråklege barn, unge og vaksne som omfattast av grunnskuleopplæringa i Vestland fylke.
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barnevernstenesta Kommunale barnevernstenester
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester Vaksne med alvorlege psykiske helseutfordringar og eller rusmiddelproblematikk og eventuell samtidig valdsproblematik, som har langvarige og samansette behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester Barn og unge med psykiske- eller rusrelaterte problem som har behov for førebygging, utgreiing, behandling og oppfølging, og dei som lever med høg risiko for å utvikle alvorleg funksjonsnedsetting og deira familiar. Barn og unge med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester. Barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk.
31. mar Søknad til klima- og miljøprogrammet 2023 Føretak som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling
15. mar Kommunalt kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2023 Tilsette i helse- og omsorgstenestene, og brukarar av kommunale helse- og omsorgstenester
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretting Personar som er i risiko for å utvikle, eller har rusmiddelrelaterte problem, og deira pårørande
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg Leiarar og tilsette i den kommunale helse- og omsorgstenesta. Endeleg målgruppe er pasientar som treng lindrande behandling og omsorg ved livets slutt, og deira pårørande
17. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester Kommunar og vaktdistrikt
01. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2023 – overgangsordning Personar, eller grupper av personar, med rusmiddelrelaterte problem og deira pårørande
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2023 Målgruppa for ordninga er sosialt og økonomisk vanskelegstilte som treng sosiale tenester frå Nav, og andre som står i fare for å kome i ein vanskeleg livssituasjon
01. feb Tilskot for å ivareta naturmangfald i kommuneplanlegginga Kommunar
15. jan Tilskot til truga arter Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og institusjonar
15. jan Tilskot for truga naturtypar Grunneigarar, privatpersonar, frivillige organisasjonar, kommunar, verksemder og instutisjonar
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt Grunneigarar, privatpersonar, lag og foreiningar på lokalt og regionalt nivå, landsdekkande organisasjonar, kommunar og institusjonar
15. jan Tilskot til kalking Frivillige organisasjonar, kommunar, interkommunale organ og fiskerettshavarar
15. jan Tilskot til tiltak mot framande organismar Regionale og nasjonale frivillige organisasjonar, institusjonar og private verksemder
15. jan Tilskot til fisketiltak Frivillige organisasjonar, forskingsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ
Søknadsfrist Tittel
15. nov Tilskot til generell vassforvaltning
15. nov Tilskot til drift av beitelag (Organisert beitebruk)
15. okt Regionale miljøtilskot i jordbruket (RMP)
21. aug Tilskot til symjeopplæring for barnehagebarn og nykomne minoritetsspråklege elevar i 2023
01. jun Tilskot til utviklingsprosjekt i barnevernstenesta
31. mar Tilbod til vaksne med behov for langvarig oppfølging og samansette tenester
31. mar Tilbod til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for samansette tenester
31. mar Søknad til klima- og miljøprogrammet 2023
15. mar Kommunalt kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2023
05. mar Kommunalt rusarbeid - ny innretting
01. mar Tilskot til kompetansehevande tiltak for lindrande behandling og omsorg
17. feb Tilskot til kommunale veterinærtenester
01. feb Tilskot til kommunalt rusarbeid 2023 – overgangsordning
01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav 2023
01. feb Tilskot for å ivareta naturmangfald i kommuneplanlegginga
15. jan Tilskot til truga arter
15. jan Tilskot for truga naturtypar
15. jan Tilskot til tiltak for ville pollinerande insekt
15. jan Tilskot til kalking
15. jan Tilskot til tiltak mot framande organismar
15. jan Tilskot til fisketiltak