Sjumilsstegkonferansen 2019

Dato:
8. mai 2019 09:00 - 9. mai 2019 15:00
Sted:
Loen, Hotel Alexandra
Arrangør:
Fylkesmannen, Ungdomspolitisk utval og HVL
Målgruppe:
Alle som jobbar med barn og unge. Tilsette i opplæringssentra, barnehage, skule, barnevern, NAV, PPT, BUP. Folkehelsekoordinatorar, helsestasjonen, skulehelsetenesta, frivillligheitkoordinator, bibliotektenesta, kommunalsjefar, rådmann, politikarar, politi, barn og unge og frivillige lag og organisasjonar

Tema for konferansen er «Livsmeistring 0 – 18 år psykisk helse, utenforskap, inkludering og medverking». Vi vil fokusere på dei vaksne sitt ansvar i å følgje opp barnekonvensjonen i møte med barn og unge.

Publisert 21.01.2019

Vi skal ta barn og unge si røyst på alvor og vurdere kva som er til beste for dei til ei kvar tid. Til tross for auka velstand viser det seg at det er fleire barn og unge som fell utanfor og veks opp i fattigdom med manglande moglegheit for å delta i fellesskapet. Utfordringar med den psykiske helsa hjå ungdom viser at fleire strevar med angst, depresjon og andre psykiske vanskar. Meir openheit og tverrfagleg samarbeid kan vere med på å hjelpe dei til ein betre kvardag.

Konferansen har ein eigendel på kr. 400,-

Hotellprisar:

Deltakar i enkeltrom kr.   1890,-
Pr deltakar i dobbeltrom kr.    1800,-
Dagpakke onsdag kr.     655,-
Dagpakke torsdag kr.     585,-

 

Presentasjonar

Erlend Wittrup Djup, Statens Barnehus : Hører du hva jeg sier?

Hege Sundt, Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal : Tilrettelegging av medvirkning for fosterbarn med utviklingshemming – kommunikasjonen med barna

Ingvild Langnes Aarland og Tanja Oline Severinsen Edvardsen, Landsforeningen for barnevernsbarn: Medvirkning på individ- og systemnivå

Linda Åmelfot, Politiet : Teieplikt – strafferettslig forståing

Aina Drage, mobbeombod : Mobbeombodet i Sogn og Fjordane sitt kvarter

Redd Barna : Barns medverknad

Redd Barna : Oppdrag 31, Rett til fritid


Jon Arne Rise - Pulsen på Noreg

 

             

Dato:
8. mai 2019 09:00 - 9. mai 2019 15:00
Sted:
Loen, Hotel Alexandra
Arrangør:
Fylkesmannen, Ungdomspolitisk utval og HVL
Målgruppe:
Alle som jobbar med barn og unge. Tilsette i opplæringssentra, barnehage, skule, barnevern, NAV, PPT, BUP. Folkehelsekoordinatorar, helsestasjonen, skulehelsetenesta, frivillligheitkoordinator, bibliotektenesta, kommunalsjefar, rådmann, politikarar, politi, barn og unge og frivillige lag og organisasjonar