Tilskudd til utvalgte kulturlandskap - Skallan - Rå

Søknadsfrist:
31. oktober 2019 23.59
Målgruppe:
Alle grunneiere innenfor UKL-området, lag og foreninger, kommuner, landbruksforetak og kunnskapsmiljø innenfor området.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Landbruksavdelinga
Hvem kan søke:
Alle grunneiere innenfor UKL-området, lag og foreninger, foretak og kunnskapsmiljø. Kommunen kan også søke.

Det er fortsatt midler igjen på årets ramme til skjøtsel, istandsetting og tilrettelegging i det utvalgte kulturlandskapet Skallan - Rå i Kvæfjord kommune.

Publisert 08.04.2019

Formålet med satsingen er å sikre langsiktig forvaltning av et utvalg landskapsområder med svært store biologiske og kulturhistoriske verdier som er formet av langvarig og kontinuerlig tradisjonell bruk. Tilskudd kan benyttes til tiltak som bidrar til å sikre verdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, kulturminner og kulturmiljø, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Målgruppe

Alle grunneiere innenfor det utvalgte kulturlandskapet, lag og foreninger, foretak, kommunen, skoler, barnehager og andre kunnskapsmiljø kan søke om UKL-midler. Det utvalgte kulturlandskapet ble i 2019 utvidet og består nå av om lag 7 900 daa. 

Kart over det utvalgte kulturlandskapet, oppdatert januar 2019. 

For å søke om midler til tiltak kan du fylle ut et av skjemaene under:

- søknadsskjema investeringstiltak (istandsetting av bygninger, kulturminner, slåttemarker, naturbeitemarker, fjerning av fremmede skadelige arter og andre engangstiltak)

- søknadsskjema skjøtselstiltak (skjøtsel av naturbeitemarker, slåttemarker, årlig vedlikehold stier og bygninger mm)

Du sender dette til  fmtfpost@fylkesmannen.no gjerne med kopi til postmottak@kvafjord.kommune.no og skarps@broadpark.no innen 31.10.2019.

Eksempler på tiltak

Restaurering og skjøtsel av artsrike slåttemarker og naturbeitemarker, istandsetting av bygninger og andre kulturminner, formidling, fortellerkvelder, mattradisjoner, turkart, natur- og kultursti, skilting, småskala næringsutvikling, reiseliv, guida turer, ungdomstiltak/aktiviteter i kulturlandskapet, barnearrangement med natur og kultur i fokus, tilrettelegging for ferdsel, fjerning av fremmede skadelige arter, kartlegging m.m.

 

 

Bakkesøte i artsrik tidligere slåtteeng ovenfor Strand med blant annet et stort antall bakkesøte (NT). Foto: Pål Alvereng

Kartlegging og planer for området

Det er gjennomført kartlegging av verdiene i området, både når det gjelder kulturminner, kulturmiljø og biologisk mangfold. Det er også utarbeidet skjøtselsplaner for naturbeitemarker og slåttemarker. Forvaltningsplan er under utarbeiding. 

Biologisk mangfold

Rapport naturtyper Skallan - Rå (Miljøfaglig utredning 2019)

Beitemarkssopp i Skallan - Rå (Miljøfaglig utredning 2018)

 

Skjøtselsplaner - naturbeitemarker og slåttemarker

Busjhågen naturbeitemark

Størkeråsen vest naturbeitemark

Strandhågen sør naturbeitemark

Attom Klemma naturbeitemark

Steinkrysshågen naturbeitemark

Brekka vest naturbeitemark

Blomlian sørøst slåttemark

 

Kulturminner og kulturmiljøer

Høsten 2017 ble det gjennomført kartlegging av bygningsmiljø og maritime kulturminner av Sør-Troms Museum. Rapporten var ferdigstilt våren 2018. 

Kulturminnerapport: Bygningsmiljø og maritime kulturminner (Sør-Troms Museum 2018)

 

Søknadsfrist:
31. oktober 2019 23.59
Målgruppe:
Alle grunneiere innenfor UKL-området, lag og foreninger, kommuner, landbruksforetak og kunnskapsmiljø innenfor området.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Troms og Finnmark, Landbruksavdelinga
Hvem kan søke:
Alle grunneiere innenfor UKL-området, lag og foreninger, foretak og kunnskapsmiljø. Kommunen kan også søke.