Kystverket søker tillatelse til å utbedre farleden til Leirpollen

Høringsfrist:
6. april 2020

Kystverket søker om tillatelse til mudring og dumping for å utbedre farleden inn til Elkem i Leirpollen i Tana kommune. Alle som vil kan gi innspill til søknaden innen 6. april.

Publisert 28.02.2020

Oppsummering av søknaden

De søker om å utføre arbeidene sommeren 2021.

Tiltaket det søkes tillatelse for innebærer mudring og dumping av ca. 360 000 m3 ren sand fra farleden i Lávvonjárgsundet inn mot Leirpollen. Mudringen skal gjennomføres for å gjøre farleden dypere og rettere enn den er i dag, og dermed gjøre den tryggere for seiling med store fartøy. Seilingsdypet etter mudring vil bli minimum 9 meter. Mudringen vil berøre et areal på ca. 150 000 m2 på sjøbunnen.

Kystverket søker om å dumpe massene på ca. 80 meters dyp utenfor Stangneset, over et areal på ca. 80 000 m2. Det jobbes også med å finne andre måter å utnytte sanden på.

Enkelte steder er det søkt om å mudre ned mot kote -11 for å etablere sandfeller. Disse sandfellene skal redusere behovet for vedlikeholdsmudring i fremtiden.

Her kan du lese hele søknaden.

Her er Kystverkets nettside om det omsøkte utdypingsprosjektet.

Gjennomføring av tiltaket

Kystverket søker om å gjennomføre tiltaket sommeren 2021, av hensyn til silbestanden i området som er antatt den mest sårbare arten som vil bli påvirket. Mudre- og dumpingsmetode er ennå ikke avklart. Foreløpig har Kystverket skissert to alternativer: sugemudring (hopper dredger) eller bakgravere (gravemaskiner med lang arm). 

Søknadsdokumenter

Du kan laste ned alle søknadsdokumentene i saken under. Dokumentene ligger også tilgjengelig hos kommuneadministrasjonen i Tana kommune.

Generell områdebeskrivelse

Geoteknisk vurdering

Strøm og turbiditetsmålinger

Sedimentprøver Stangnes

Sedimentprøver ved mudringsområde

Sedimenttransport under mudring

Sedimentspredning Stangnes

Konsekvensutredning naturmangfold

Marinarkeologisk vurdering

Fiskeridirektoratets svar på varsel om oppstart av detaljregulering

Oversiktskart dumping og mudring

Kart over deponiområde

Samfunnsøkonomisk analyse

Sandvandringsanalyse

Fagrapport laksefisk

Fagrapport sil

 

Send innspill innen 6. april

Dersom du har innspill til søknaden, kan du sende disse til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på e-post til

fmtfpost@fylkesmannen.no 

Høringsfrist:
6. april 2020