Skogskader og barkbilleovervåkning

Oppdatert 17.06.2022

Skogskader er et bredt fagfelt som handler om skader forårsaket av insekter, sopper, dyr og klima. Offentlige skogbruksmyndigheter har et særlig ansvar for overvåkning av skogskader.

Skogeier er ansvarlig for at hogst, fremdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomført på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskader eller andre skader på skog.

Statsforvalteren ser til at kommunene overvåker skogen av hensyn til fare for ulike skogskader. Alle som observerer skogskader kan melde disse til Skogskader på internett som driftes av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).

Ansvarsfordeling ved alle typer skogskader:

Tiltak mot skader på skog er omtalt i kapittel 4 i Forskrift om berekraftig skogbruk.

Skogeiers- og tømmerkjøpers ansvar

 • Skogeier er ansvarlig for at hogst, framdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomførte på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskader eller andre skader på skog.
 • Når en skogeier har fått varsel om at det er risiko for sverming av skadeinsekter i et område, skal ungskogpleie og tynningshogster gjennomføres etter at svermeperioden er avsluttet. I en slik situasjon skal også ferskt bartrevirke som bult, stammer og grove topper transporteres ut av skogen eller gjøres uegnet som ynglemateriale for insekter som kan skade skog.
 • Når skog er skadet som følge av storm, tørke, skogbrann, snøbrekk o.l., og det er gitt varsel om at det er risiko for insektsverming eller soppangrep, skal skogeier i et slikt område sørge for at nødvendige hogster og oppryddingstiltak mv. blir gjennomført så raskt som mulig
 • Hensyn til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv skal vurderes før gjennomføring av tiltak mot skogskader. Nøkkelbiotoper (MiS) med tilhørende forvaltningsareal skal håndteres på samme måte som før, uavhengig av billeskader.

Kommunens ansvar

 • Kommunen skal overvåke skogen av hensyn til fare for ulike skogskader. I denne sammenheng kan departementet pålegge kommunen å utarbeide oversikter og rapporter om skogen sin helsetilstand.
 • Kommunen kan pålegge skogeier eller eier av tømmer å gjennomføre hogst, utdrift, behandling av virke eller andre tiltak for å hindre omfattende skogskader.

Bruk av skogfond for å forebygge skogskader

Skogfond kan benyttes til kostnader som har til hensikt å redusere risiko for skogskader.

 • Dette kan være for eksempel dekking av underskudd ved tynning etter toppbrekk, eller andre skadeforebyggende tiltak, jf skogfondforskriften § 11 pkt 1 underpkt 1.2.
 • Investeringer, som dekkes med skogfond, skal være utført på en sånn måte, til en kostnad/nytte og med hensyn til miljø slik at de av kommunen kan godkjennes som faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, jf skogfondforskriftens § 4 siste ledd
 • Selv om det i skogfondforskriften ikke er noe krav om forhåndsgodkjenning av disse tiltakene – underskudd ved tynning og skadeforebyggende tiltak – så er det en fordel med god kontakt mellom skogeier og kommune og om noen rammer for bruk av skogfond til slike formål gjøres kjent.
 • Opprydding av topper, brekte stammer og nedfall langs veier, enten det er bil- eller traktorveier, vil også være skadeforbyggende som annen hogst og opprydding av skadd skog. Når tiltaket ellers er vurdert som faglig og økonomisk forsvarlig, kan kostnader ut over virkesverdien dekkes med skogfond.
 • For skade hvor merkostnader og tap dekkes av forsikring (Skogbrand), er det ikke på noen måte aktuelt med bruk av skogfond for å dekke de samme merkostnadene.

Se ellers Landbruksdirektoratets side om hva som kan dekkes og ikke dekkes av skogfond.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 31.10.2022

Forlengelse av tilskudd til opprydding av vindfall

Kommunene som har hatt driftstilskudd og veitilskudd til opprydding av vindfall, kan forlenge disse ordningene fram til sommeren 2023. Disse må gi oss tilbakemelding på om de ønsker å forlenge ordningene.


Publisert 27.09.2022

Mye vindfall gjenstår å rydde opp

Ti måneder etter stormen 19. november pågår fortsatt oppryddingsarbeidet for fullt. 


Publisert 16.03.2022, Sist endret 16.06.2022

Barkbilleovervåkningen 2022

Her følger informasjon til kommunene om frister og registreringsopplegg i barkbilleovervåkningen 2022.


Publisert 19.01.2022

Bruk av skogfond som skadeforebyggende tiltak for å dekke underskudd ved utdrift av vindfall

Bruk av skogfond kan brukes til opprydding og uttak av vindfellinger etter stormen på deler av Østlandet 19.11.2021. 


Publisert 22.11.2021

Omfattende skogskader

Store deler av vår geografi er rammet av stormskader etter vinden fredag 19. november. Her følger informasjon og råd til kommunene og tømmerkjøperne.


Publisert 18.08.2021

Barkbilleangrep i verneområder, MiS-figurer og nøkkelbiotoper

Landbruksdirektoratet har før sommeren hatt møte med Miljødirektoratet for å diskutere hva man kan gjøre ved barkbilleangrep i vernede områder og lignende. Her følger noen presiseringer.


Publisert 17.06.2021, Sist endret 06.07.2022

Kart med barkbillevarsel

NIBIOs nye varslingstjeneste for barkbillenivå finner du under Skogportalen på Kilden. Kommunene har ansvar for å følge med på risikovurderingene her.


Publisert 10.06.2021

Faglig beredskapsplan for stor granbarkbille

En ny beredskapsplan for håndtering av barkbilleangrep løfter fram den sentrale rollen som skogeier og kommunen har for å begrense skogskader. 


Publisert 09.06.2021, Sist endret 10.06.2021

Beredskap ved skogskader - Ansvar hos skogeier og kommunen

En ny beredskapsplan for håndtering av barkbilleangrep løfter fram den sentrale rollen som skogeier og kommunen har for å begrense skogskader. Her har vi samlet viktig informasjon om dette.


Publisert 08.06.2021, Sist endret 10.06.2021

Retningslinjer for hogst etter toppbrekk i marka

Vinteren 2020/2021 kom det i visse høydelag mye og bløt snø. Dette har resultert i at det i noen områder på Østlandet har vært mye toppbrekk. Ved skogskader innenfor marka gjelder markaforskriften som normalt, og eventuelle dispensasjoner må behandles av Statsforvalteren.


Fagressurser: Stor granbarkbille

Hvordan kjenne igjen et angrep?

Finn opplæringsvideoer på Landbruksdirektoratets temaside for barkbilleberedskap

Foto: Skogsstyrelsen / Youtube.

Lettfattelig fagartikkel til videre bruk

NIBIO har gitt tillatelse til at kommuner og andre kan bruke tekst fra denne artikkelen fra Magasinet Skog videre til sine skogeiere. Artikkelen er fra 2012, men fortsatt like aktuell.

Foto: Magasinet Skog / NIBIO.

Flere artikler vil komme i Magasinet Skog i 2022.