Skogskader

Oppdatert 07.06.2021

Skogskader er et bredt fagfelt som handler om skader forårsaket av insekter, sopper, dyr og klima. Offentlig skogbruksmyndigheter har et særlig ansvar for overvåkning av skogskader.

Skogeier er ansvarlig for at hogst, fremdrift, behandling av hogstavfall, ungskogpleie og andre tiltak blir gjennomført på en slik måte at det ikke oppstår fare for insektskader eller andre skader på skog.

Statsforvalteren ser til at kommunene overvåker skogen av hensyn til fare for ulike skogskader. Alle som observerer skogskader kan melde disse til Skogskader på internett som driftes av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO).