TISK

Foto av mann som får coronatest

TISK står for Testing, Isolasjon, Smittesporing og Karantene

For å lykkes med å holde kontrollen på smitten er helsemyndighetene helt avhengige av at folk tester seg, isolerer seg ved påvist smitte, at vi lykkes med smittesporing, og at karantenereglene etterfølges.

 

Illustrasjon av tiltak rundt en person som er smittet av Covid-19.

Ved utbruddshåndtering anbefales en mer intensiv TISK-strategi i form av forsterket TISK, uavhengig av virusvariant. Forsterket TISK innebærer mer utstrakt testing og karantenesetting, og mer vektlegging av god gjennomføring av karantene og isolering.


Publisert 27.04.2021

Ny veileder om massetesting i kommunene

Smittetallene er fremdeles høye flere steder i landet. Massetesting er et viktig virkemiddel for å oppdage smitte tidlig. Helsedirektoratet har publisert ny veileder til kommunene.


Publisert 12.04.2021

Ny øvelse - forsterket TISK og tiltak

Statsforvalteren ar lagd en NY Covid-19-øvelse, kalt «FORSTERKET TISK  og TILTAK». Smittesporingsteam, kommuneoverlege og kriseledelse utfordres i et scenario der flere smittetilfeller dukker opp en fredags formiddag. Vi oppfordrer særlig kommuner som har hatt få smittetilfeller etter nyttår 2021 til å gjennomføre øvelsen.


Publisert 06.04.2021

Rutine for isolering av personer som får påvist korona ved ankomst til Norge

Helsedirektoratet har med hjemmel i lov om vern mot smittsomme sykdommer § 7-10 annet ledd laget rutine for isolering av personer som får påvist SARS-CoV-2 i forbindelse med ankomst til Norge.


Publisert 06.04.2021

Plikt til ventekarantene for husstandsmedlemmer til personer som er i smittekarantene

Fra 29. mars 2021 ble det gjort en endring i Covid-19-forskriftens §4.  som innebærer plikt til å gjennomføre ventekarantene.


Publisert 26.03.2021

Slik følges smittede og nærkontakter opp ved forsterket TISK

Ved utbruddshåndtering anbefales en mer intensiv TISK-strategi, uavhengig av virusvariant. Det betyr at både smittede, nærkontakter og deres husstandsmedlemmer følges tettere opp etter anbefalingene fra Folkehelseinstituttet.   


Publisert 15.01.2021

Smittesporing - nytt digitalt kurs tilgjengelig på kompetansebroen

For å bistå kommunene i arbeidet med å lære opp nye smittesporere har Statsforvalteren i Innlandet og Helsedirektoratet laget digitale opplæringsressurser som er gratis tilgjengelig på Kompetanseboren. Den praktiske opplæringen må foregå i den enkelte kommune.


Publisert 09.11.2020

Kontinuitetsplanlegging i helse- og omsorgstjenesten

Hvordan få personell ressursene til å strekke til, og sikre at rett kompetanse er på rett plass også i en krisesituasjon? I kapitel 2 i koroaveilederen finnes sjekklister, informasjon og kunnskapsgrunnlaget for kontiunitetsplanlegging.


Publisert 08.10.2020

Varsling av utbrudd av covid-19

Koronaveilederens kapittel om varsling og melding er i dag oppdatert med Varsling av utbrudd av covid-19: Utbrudd av covid-19 i og utenfor helseinstitusjon skal varsles til kommunelegen og Folkehelsehelseinstituttet, etter MSIS-forskriftens §§ 3-3 og 3-4. Varsling av utbrudd skjer gjennom utbruddsvarslingssystemet Vesuv. 

 


Publisert 10.09.2020

Helsedirektoratet ønsker at kommunene øver på smittesporing

TISK – strategien beskriver målrettet innsats for å finne og isolere de smittede, spore opp deres smittekontakter og sette disse i karantene. Nå inviteres kommunene til øvelser.


Publisert 10.09.2020

TISK - testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19 i kommunene

Kommunene og kommunelegen har til enhver tid ansvar for å holde oversikt over smitteforekomsten i kommunen og gjennomføre de tiltakene som trengs lokalt for å stanse videre smitte så raskt som mulig.


Kontaktpersoner